پذیرش دانشجو در رشته فناوری نانو برای سال ۸۸

بنا بر اطلاعات دفترچه راهنمای انتخاب رشته‌ی آزمون تحصیلات تکمیلی (دوره های کارشناسی ارشد ناپیوسته داخل) برای سال تحصیلی ۸۹- ۱۳۸۸، امسال۱۵۳ دانشجو در زمینه های علوم و فناوری نانو در دانشگاه ها و موسسات عالی کشور پذیرش خواهد شد.

فهرست رشته‌ها  دانشگاه‌ها در جدول ذیل آمده است.

عنوان رشته

دانشگاه

کدرشته

 ظرفیت

نانو شیمی

دانشگاه تهران

۳۹۳۰

۵

دانشگاه کاشان

۳۹۳۱

۶

دانشگاه تهران

۳۹۳۲

۵

دانشگاه کاشان

۳۹۳۳

۲

نانو فیزیک

دانشگاه تهران

۴۲۵۲

۲

دانشگاه سیستان و بلوچستان

۴۲۵۳

۶

دانشگاه سیستان و بلوچستان

۴۲۵۴

۲

دانشگاه صنعتی شاهرود

۴۲۵۵

۳

دانشگاه کاشان

۴۲۵۶

۵

دانشگاه تهران

۴۲۵۷

۲

دانشگاه سیستان و بلوچستان

۴۲۵۸

۳

دانشگاه سیستان و بلوچستان

۴۲۵۹

۴

دانشگاه صنعتی شاهرود

۴۲۶۰

۲

دانشگاه کاشان

۴۲۶۱

۲

مهندسی فوتونیک (گرایش نانو فوتونیک)

دانشگاه تبریز

۵۰۹۹

۱۰

دانشگاه تبریز

۵۱۰۰

۱

دانشگاه تبریز

۵۱۰۱

۵

دانشگاه تبریز

۵۱۰۲

۱

نانو فناوری

دانشگاه تبریز

۵۱۰۳

۱۰

دانشگاه تبریز

۵۱۰۴

۱

دانشگاه تربیت مدرس

۵۱۰۵

۳

دانشگاه تبریز

۵۱۰۶

۵

دانشگاه تبریز

۵۱۰۷

۱

مهندسی پلیمر- نانو پلیمر

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

۵۴۱۲

۵

مهندسی شیمی(گرایش نانو)

دانشگاه شیراز

۵۴۶۱

۶

مهندسی شیمی(گرایش نانو)

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

۵۴۶۹

۵

مهندسی شیمی(گرایش نانو)

دانشگاه شیراز

۵۵۳۰

۲

مهندسی شیمی(گرایش نانو)

دانشگاه شیراز

۵۵۳۴

۲

مهندسی شیمی(گرایش نانو)

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

۵۵۴۳

۲

مهندسی شیمی(گرایش نانو)

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

۵۵۴۶

۲

نانو فناوری- نانو مواد

دانشگاه تربیت مدرس

۵۵۸۵

۳

نانو فناوری- نانو مواد

دانشگاه تربیت مدرس

۶۴۰۲

۴

مهندسی مواد- نانو مواد( نانو فناوری)

دانشگاه تربیت مدرس

۶۴۹۴

۵

دانشگاه شیراز

۶۴۹۵

۵

دانشگاه صنعتی سهند تبریز

۶۴۹۶

۱۲

پژوهشگاه مواد و انرژی

۶۴۹۷

۸

دانشگاه شیراز

۶۴۹۸

۱

دانشگاه شیراز

۶۴۹۹

۱

پژوهشگاه مواد و انرژی

۶۵۰۰

۴

مهندسی ساختارهای نانو لیفی

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

۶۷۰۰

۲

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

۶۷۰۱

۱

مهندسی ساختارهای نانو لیفی

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

۶۷۱۰

۳

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

۶۷۱۱

۲

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

۶۷۱۲

۱

اطلاعات مربوط به سال‌های قبل نیز در جداول زیر آمده است.

رشته­ها و گرایش­های فناوری نانو (سال تحصیلی ۸۸- ۱۳۸۷)

عنوان رشته

دانشگاه

کدرشته

 ظرفیت

نانو شیمی

دانشگاه تهران

۲۴۴۴

۲

دانشگاه کاشان

۲۴۴۵

۲

نانو فیزیک

دانشگاه تهران

۲۵۹۶

۲

دانشگاه سیستان و بلوچستان

۲۵۹۷

۳

دانشگاه صنعتی شاهرود

۲۵۹۸

۳

دانشگاه کاشان

۲۵۹۹

۳

مهندسی فوتونیک (گرایش نانو فوتونیک)

دانشگاه تبریز

۳۰۴۰

۱۰

نانو فناوری (گرایش مهندسی نانو الکترونیک)

دانشگاه تبریز

۳۰۴۲

۱۰

مهندسی پلیمر- نانو پلیمر

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

۳۱۹۵

۵

مهندسی شیمی (گرایش نانو)

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

۳۲۳۴

۴

نانو فناوری- نانو مواد

دانشگاه تربیت مدرس

۳۲۶۹

۵

نانو فناوری- نانو مواد

دانشگاه تربیت مدرس

۳۶۳۶

۵

مهندسی مواد- نانو مواد( نانو فناوری)

دانشگاه شیراز

۳۶۷۳

۵

دانشگاه صنعتی سهند تبریز

۳۶۷۴

۶

دانشگاه صنعتی سهند تبریز

۳۶۷۵

۶

پژوهشگاه مواد و انرژی

۳۶۷۶

۱۰

رشته­ها و گرایش­های فناوری نانو (سال تحصیلی۸۷- ۱۳۸۶)

عنوان رشته

دانشگاه

کدرشته

 ظرفیت

نانو شیمی

دانشگاه تهران

۲۲۱۵

۳

داشگاه کاشان

۲۲۱۶

۲

نانو فیزیک

دانشگاه تهران

۲۳۴۵

۳

داشگاه کاشان

۲۳۴۶

۳

نانوفناوری (گرایش مهندسی نانو الکترونیک)

دانشگاه تربیت مدرس

۳۰۳۷

۴

دانشگاه تربیت مدرس

۳۰۳۸

۱

مهندسی پلیمر- نانو پلیمر

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

۳۱۶۷

۳

مهندسی شیمی (گرایش نانو)

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

۳۲۰۱

۲

نانو فناوری- نانو مواد

دانشگاه تربیت مدرس

۳۵۴۹

۷

مهندسی مواد- نانو مواد (نانو فناوری)

دانشگاه تربیت مدرس

۳۵۸۲

۴

دانشگاه صنعتی سهند تبریز

۳۵۸۳

۱۰

پژوهشگاه مواد و انرژی

۳۵۸۴

۸