پروژه جدید اتحادیه اروپا در زمینه نانوپزشکی

اتحادیه اروپا پیشگامی جدیدی با عنوان EuroNanoMed برای توسعه استفاده از کاربردهای فناوری‌نانو در حوزه سلامت طراحی و تدوین کرده است.

اتحادیه اروپا پیشگامی جدیدی با عنوان EuroNanoMed برای توسعه استفاده از کاربردهای
فناوری‌نانو در حوزه سلامت طراحی و تدوین کرده است. در چارچوب این پیشگامی که از
ماه می سال ۲۰۰۹ آغاز شده است، از ۸ پروژه تحقیقاتی بین‌المللی در زمینه نانوپزشکی
و با بودجه کل ۱۷ میلیون یورو حمایت خواهد شد.

اولین طرح‌های تحقیقاتی EuroNanoMed بر سه زیرحوزه اصلی زیر تمرکز داشت:

• تشخیص‌ها؛

• رسانش هدفمند؛ و

• پزشکی ترمیمی.

دومین سری طرح‌های تحقیقاتی در سال ۲۰۱۰ آغاز خواهد شد. بودجه کل این طرح‌ها نیز
بین ۴۰ تا ۶۰ میلیون یورو خواهد بود. تخصیص منابع مالی به طرح‌های تحقیقاتی پروژه‌ها
مبتنی بر شاخص‌های پتانسیل تجاری، فنی و علمی است.

EuroNanoMed از تحقیقات حوزه نانوپزشکی در سرار اتحادیه اروپا حمایت می‌کند. در این
پروژه، سازمان‌های بهداشت عمومی، دانشگاه‌‌ها، شرکت‌ها و صنایع ۱۸ کشور دنیا مشارکت
دارند. هدف اصلی این پیشگامی، ارتقای رقابت‌پذیری اروپا از طریق توسعه دانش ابداعی
در چارچوب پروژه‌های تحقیقاتی بین‌المللی و ملی در حوزه نانوپزشکی است.

EuroNanoMed به دنبال پرکردن شکاف بین صنعت و دانشگاه در حوزه نانوپزشکی است. این
پروژه از طریق ایجاد پروژه‌های تحقیقاتی بین‌رشته‌ای نقش آفرینان مختلف صنعت و
دانشگاه را گردهم آورده و پیوند بین نتایج تحقیقات و کاربردهای آنها در صنعت را در
زمینه فناوری‌های نانوپزشکی ارتقا خواهد داد.