سرمایه‌گذاری چشمگیر فرانسه در حوزه فناوری‌نانو

دولت فرانسه ۸ میلیارد یورو در زمینه تحقیق و توسعه فناوری‌های نوینی چون زیست‌فناوری و فناوری‌نانو سرمایه‌گذاری خواهد کرد.

دولت فرانسه برای افزایش رقابت‌پذیری این کشور و آماده کردن آن برای آینده‌ای
بهتر، مبلغ ۳۵ میلیارد یورو در حوزه‌های مختلف دانش، فناوری و صنعت
سرمایه‌گذاری خواهد کرد. حدود یک سوم از این مبلغ، در زمینه آموزش عالی صرف
خواهد شد.

همچنین ۸ میلیارد یورو نیز در زمینه تحقیق و توسعه فناوری‌های نوینی چون
زیست‌فناوری و فناوری‌نانو سرمایه‌گذاری خواهد شد. ۵/۳ میلیارد یورو از این
مبلغ صرف تحقیقات کاربردی در این دو حوزه خواهد شد.

۶/۵ میلیارد یورو نیز برای توسعه شرکت‌های کوچک و متوسط در صنایعی چون
خودروسازی، هوا- فضا، راه آهن و صنایع دریایی اختصاص خواهد یافت.

به گفته سارکوزی، ۵ میلیارد یورو صرف توسعه پایدار، و یک میلیارد یورو نیز برای
توسعه نسل چهارم راکتورهای هسته‌ای صرف خواهد شد.

سرانجام ۵/۴ میلیارد یورو صرف اقتصاد دیجیتالی خواهد شد. در قالب این برنامه،
اینترنت پرسرعت در سراسر کشور توسعه خواهد یافت.