تغییر خواص آب‌گریزی نانولوله کربنی

پژوهشگران دانشگاه آزاد اسلامی واحد دورود، با تغییر خواص آب‌گریزی نانولوله کربنی زیگزاگی، کاربردهای جدیدی را برای این نانولوله معرفی کردند.

 پژوهشگران دانشگاه آزاد اسلامی واحد دورود، با تغییر خواص آب‌گریزی نانولوله
کربنی زیگزاگی، کاربردهای جدیدی را برای این نانولوله معرفی کردند.

دکتر لیلا مهدویان در گفتگو با بخش خبری سایت ستاد ویژه توسعه فناوری نانو با
بیان این مطلب که نانولوله‌های کربنی پایه اساسی بسیاری از تحقیقات و فنون
کاربردی است، افزود: «نانولوله کربنی زیگزاگی، اغلب آب‌گریز و نیمه‌‌رسانا بوده
و دفع‌کننده ترکیبات قطبی، همانند آب و الکل‌ها است، لذا برای آب‌دوست نمودن آن،
پژوهشی را در دانشگاه آزاد اسلامی واحد دورود انجام داده‌ایم».

دکتر مهدویان، برای این کار، برهم‌کنش الکل‌ها را با نانولوله کربنی بررسی کرده
است. وی به این نتیجه رسیده که با قرار گرفتن اتانول در مجاورت نانولوله کربنی،
تبادل الکترونی بین آنها صورت می‌گیرد و تبدیل به محصولاتی مانند استالدئید،
اتیل استات، مولکول‌های هیدروژن و در نهایت دی‌اکسیدکربن و آب می‌شود. این
تبادل الکترونی بین آنها، نانولوله کربنی را برای استفاده در سنسورهای گازی و
جایگزینی برای سوخت‌های فسیلی، مناسب ساخته است.

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، برای ارزیابی انرژی و ساختار سطح (تابعی از
پتانسیل شیمیایی مواد جذب شده)، از محاسبات ترمودینامیکی اتمی Ab initio و برای
شبیه‌سازی رفتار فیزیکی اتانول بر سطح نانولوله کربنی، تحت شرایط و حالات
متفاوت، از روش مونت کارلو استفاده نموده است.

جزئیات این کار تحقیقاتی که با حمایت و همکاری پروفسور نیکورن منگ کورتانگ از
دانشگاه چیانگ مای، دانشکده نانوتکنولوژی کشور تایلند و پروفسور مجید منجمی
انجام شده،
در مجله Fullerenes, Nanotubes and Carbon Nanostructures (جلد ۱۷،
صفحات ۴۹۵–۴۸۴، سال ۲۰۰۹)
منتشر شده است.