امضای تفاهم نامه همکاری بین ستاد نانو و سازمان استاندارد

روز چهارشنبه ۲۳ دی ماه ۸۸ یک تفاهم نامه همکاری بین ستاد ویژه توسعه فناوری نانو و سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران امضا خواهد شد. هدف این تفاهم نامه که به امضای دبیر ستاد فناوری نانو و رئیس سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران خواهد رسید، همکاری در تدوین، توسعه و نظارت بر استانداردهای فناوری نانو در کشور است.


روز چهارشنبه ۲۳ دی ماه ۸۸ یک تفاهم نامه همکاری بین ستاد ویژه توسعه فناوری نانو و سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران امضا خواهد شد.

هدف این تفاهم نامه که به امضای دبیر ستاد فناوری نانو و رئیس سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران خواهد رسید، همکاری در تدوین، توسعه و نظارت بر استانداردهای فناوری نانو در کشور است.

اهم موضوعات تفاهم نامه شامل موارد زیر خواهد بود:

 • تدوین استانداردهای ملی فناوری نانو با توجه به اولویت‌های کشور

 • مشارکت در فعالیت‌های بین المللی تدوین استانداردهای فناوری نانو

 • برگزاری اجلاس سال ۲۰۱۱ کمیته بین‌المللی استانداردسازی فناوری نانو (ISO/TC229) در ایران

 • توسعه زیر ساخت‌های مورد نیاز برای تدوین و نظارت بر استاندارهای محصولات فناوری نانو در کشور

 با امضای این تفاهم‌نامه گام‌های مؤثرتری در جهت تدوین، توسعه و نظارت بر استانداردهای مورد نیاز کشور برداشته خواهد شد.

 گفتنی است، دوازدهمین اجلاس کمیته بین‌المللی استانداردسازی فناوری نانو (ISO/TC229) که سال ۲۰۱۱ برگزار خواهد شد، در ایران خواهد بود. ایران یکی از اعضای اصلی این کمیته است و ضمن حضور فعال در نشست های قبلی آن، پیشنهادی برای تدوین استاندارد بین المللی در زمینه دسته بندی نانو مواد به این سازمان ارائه کرده که مراحل نهایی تبدیل شدن به یک استاندارد بین المللی را می گذراند.

 هم اکنون کشورهای فعال در فناوری نانو و سازمان‌های بین‌المللی تدوین استاندارد با توجه به توسعه روز افزون محصولات فناوری نانو در جهان، در حال تدوین استانداردهای فناوری نانو هستند. با گسترش محصولات فناوری نانو در داخل کشور، نیاز به تدوین و اعمال استانداردهای مورد نیاز بسیار ضروری خواهد بود.