طرح‌های تحقیقاتی مشترک فرانسه و سنگاپور در فناور ی‌نانو

آژانس علم، فناوری و تحقیقات (A*STAR) سنگاپور و آژانس تحقیقات ملی فرانسه (ANR)، اولین فراخوان مشترک ارائه طرح‌های تحقیقاتی خود را در زمینه‌های فناوری‌نانو، علم و فناوری اطلاعات و ارتباطات ارائه کردند.

آژانس علم، فناوری و تحقیقات (A*STAR) سنگاپور و آژانس تحقیقات ملی فرانسه (ANR)،
اولین فراخوان مشترک ارائه طرح‌های تحقیقاتی خود را در زمینه‌های فناوری‌نانو، علم
و فناوری اطلاعات و ارتباطات ارائه کردند.

این فعالیت مشترک، در چارچوب یادداشت تفاهمی (MOU) است که چندی پیش روسای A*STAR و
ANR، برای ارتقای جایگاه سنگاپور و فرانسه در حوزه تحقیقات علمی امضا کرده‌اند.

این یادداشت تفاهم برای دانشمندان و محققان مختلف فرانسه و سنگاپور، بستر مناسبی
فراهم می‌کند تا با همکاری یکدیگر کاربردهای مختلف فناوری‌نانو را از طریق ۳
فراخوانی که در هر سال ارائه می‌کنند، توسعه داده و در زمینه برگزاری سمینارها،
همایش‌های مختلف با یکدیگر همکاری کنند.

براساس حمایت‌هایی که در چارچوب طرح تامین مالی مشترک یادداشت تفاهم فوق ارائه
خواهند شد، در قالب هر طرح تحقیقاتی، حداکثر ۳ پروژه با سقف زمانی ۳ سال ارائه
خواهد شد.

برای هر تحقیقاتی مراکز A*STAR و ANR هرکدام یک میلیون دلار اختصاص خواهند داد. در
چارچوب یادداشت تفاهم فوق، تیم‌های تحقیقاتی سازمان‌‌های تحقیقاتی دولتی دو کشور،
برای استفاده از مزایای این طرح با یکدیگر همکاری خواهند کرد.