همکاری دانشگاه آلبانی با جمهوری تاتارستان در حوزه فناوری‌نانو

دانشکده علم و مهندسی نانومقیاس (CNSE) دانشگاه آلبانی و پارک فناوری ابداعی در جمهوری تاتارستان یادداشت تفاهم همکاری در حوزه فناوری‌نانو به امضا رساندند.

دانشکده علم و مهندسی نانومقیاس (CNSE) دانشگاه آلبانی و پارک فناوری ابداعی JSC
(IDEA)
در جمهوری تاتارستان (یکی از جمهوری‌های خودمختار کشور روسیه به پایتختی شهر
قازان است)، یادداشت تفاهم همکاری جهت ایجاد یک چارچوب همکاری در زمینه آموزش،
تحقیقات و تجاری‌سازی فناوری‌نانو به امضا رساندند.

برخی از محورهای اصلی یادداشت تفاهم بین CNSE و IDEA عبارتند از:

• توسعه آموزش علم و فناوری‌نانو؛

• توسعه تحقیقات؛

• مشاوره تجاری‌سازی؛

• خدماتی مشاوره‌ای مانند برگزاری دوره‌های آموزشی ویژه برای دانش‌آموزان،
دانشجویان و دانشمندان جمهوری تاتارستان؛

• تدوین و طراحی برنامه مراکز فناوری‌نانو در قازان.

همچنین این مشارکت فرصت‌های مناسبی را برای IDEA فراهم می‌کند تا تجهیزات تحقیق و
توسعه را تهیه کرده و در زمینه انتقال فناوری و فرصت‌های تجاری‌سازی کاربردهای
صنعتی مهم علم و فناوری‌نانو در زمینه‌های انرژی سبز، علوم سلامت و نانو پزشکی
کمک‌های مورد نیاز را کسب کند.

IDEA یکی از بزرگترین پارک‌های فناوری ابداعی در اروپا است که در شهر قازان واقع
شده است. رسالت این پارک تجاری‌سازی ایده‌های ابداعی از طریق آغاز و توسعه شرکت‌های
کوچک و متوسط در چارچوب سه زیربخش اصلی: مراکز رشد کسب و کار، مراکز فناوری ابداعی
و پارک کسب و کار است.