محاسبه خواص غیرخطی نقاط کوانتومی

محققان دانشگاه شیراز، با روش‌های محاسباتی، موفق به محاسبه خواص غیرخطی نقاط کوانتومی عدسی شکل شدند.

محققان دانشگاه شیراز، با روش‌های محاسباتی، موفق به محاسبه خواص غیرخطی نقاط
کوانتومی عدسی شکل شدند.

نقاط کوانتومی عدسی شکل در صنایع اپتیک و لیزر، کاربرد‌های فراوانی دارند. خواص
غیرخطی در نقاط کوانتومی نسبت به سایر ساختار‌های مشابه (سیم‌ها، چاه‌های کوانتومی
و حالت کپه‌ای مواد)، به خصوص در محیط‌هایی با شدت نور زیاد، بسیار متفاوت است.

دکتر محمود براتی خواجوئی و همکارانش در دانشگاه شیراز موفق به محاسبه‌ خواص غیرخطی
نقاط کوانتومی عدسی شکل شده‌اند.

دکتر براتی در گفتگو با بخش خبری سایت ستاد ویژه توسعه فناوری نانو، گفت: « به دلیل
ابعاد محدود، این نقاط می‌توانند خواص غیرخطی جالبی در پرتوهای قوی از خود بروز
‌دهند».

وی، برای انجام این پژوهش، ابتدا به کمک نرم‌افزارهای موجود و با استفاده از شرایط
مرزی بن دانیل- داک، خواص الکتریکی نقاط کوانتومی عدسی شکل را محاسبه کرده، سپس به
کمک روش ماتریسی، چگالی خواص نوری این سامانه‌ها را بررسی و تغییر ضریب جذب و شکست
محیط را در اثر حضور این نقاط محاسبه نموده‌است.

استاد دانشگاه شیراز در مورد نتایج این کار پژوهشی گفت: «محاسبات نشان می‌دهد که با
افزایش اندازه‌ نقطه‌ کوانتومی، خواص غیرخطی در بسامد‌های بالاتر ظاهر شده و در
نتیجه اندازه‌ تغییرهای ضریب شکست و جذب کاهش می‌یابد. همچنین با افزایش شدت پرتو
فرودی، خواص غیرخطی افزایش می‌یابد».

جزئیات این پژوهش که با همکاری دکتر محمدرضا کازرانی وحدانی و دکتر قاسم رضایی
انجام شده، در مجله Journal of Computational and Theoretical Nanoscience (جلد ۶،
صفحات۷-۱، سال ۲۰۰۹) منتشر شده‌است.