راهبرد جدید استرالیا برای توسعه ایمن فناوری‌نانو

دولت استرالیا یک نظام ملی جامعی برای توسعه ایمن فناوری‌های جدیدی مانند فناوری‌نانو و زیست‌فناوری ارائه کرده است.

دولت استرالیا یک نظام ملی جامعی برای توسعه ایمن فناوری‌های جدیدی مانند
فناوری‌نانو و زیست‌فناوری ارائه کرده است. به گفته وزیر نوآوری استرالیا،
فناوری‌هایی مانند فناوری‌نانو دارای پتانسیل فراوانی هستند اما مزایای این فناوری
نوظهور تنها با حمایت جامعه آشکار می‌شود.

این راهبرد جدید به دنبال تضمین دستیابی به بالاترین استانداردها بوده و در عین حال
فرصت‌های موجود برای توسعه این فناوری‌های پیشتاز را حداکثر می‌کند.

به اعتقاد دولت‌مردان استرالیایی، توسعه مسوولانه فناوری‌های توانمندسازی چون
فناوری‌نانو باعث توسعه صنایع جدید، فرصت‌های صادراتی جدید و از همه مهمتر مشاغل
جدید می‌شود.

راهبرد جدید دولت استرالیا دربرگیرنده یک چارچوب ملی جامع با سه عنصر تامین مالی به
صورت زیر است:

۱ – ۶/۱۰ میلیون دلار برای حمایت از سیاست‌گذاری و تدوین مقررات، ارتقای صنعتی،
مشارکت بین‌المللی و تحقیقات راهبردی؛

۲ – ۴/۹ میلیون دلار برای ارتقای آگاهی عمومی و مشارکت جامعه برای افزایش درک
فناوری‌های توانمندساز؛ و

۳ – ۲/۱۸ میلیون دلار برای موسسه ملی تعیین مشخصات، جهت ارتقای زیرساخت‌های تعیین
مشخصات، استانداردها و تخصص‌ها و تضمین پیشگامی استرالیا در عرصه بین‌المللی.

یک کمیته مشاوره‌ای ذینفع اجرای این راهبرد را هدایت کرده و یک کمیته تخصصی برای
فناوری‌های توانمندساز، روندهای نوظهور را پایش خواهد کرد.

این راهبرد تضمین خواهد کرد که اطلاعات واقعی و متعادل به راحتی در دسترس جامعه و
صنعت قرار گیرد. همچنین این راهبرد، مقیاس‌های ملی ثابتی را ارائه خواهد کرد تا جذب
این فناوری‌ها برای صنعت استرالیا آسان‌تر شوند.

راهبرد جدید بخشی از پیشگامی علمی برتر ۱/۱ میلیارد دلاری دولت RUDD است.