سنتز نانوالیافی با خواص ضدباکتریایی در اصفهان

نانوالیاف اکریلیک حاوی نانوذرات نقره با ساختاری مناسب به همت پژوهشگران دانشگاه صنعتی اصفهان تهیه شده‌است و خاصیت ضدمیکروبی نانوالیاف تهیه شده در مقابل سه نوع باکتری رایج به اثبات رسیده‌است.

 نانوالیاف اکریلیک حاوی نانوذرات نقره با ساختاری مناسب به همت پژوهشگران
دانشگاه صنعتی اصفهان تهیه شده‌است و خاصیت ضدمیکروبی نانوالیاف تهیه شده در
مقابل سه نوع باکتری رایج به اثبات رسیده‌است.

خانم غزال نداف، در پژوهشی به تهیه محلول همگن حاوی نانوذرات نقره طی یک فرایند
آسان پرداخته و عوامل تاثیرگذار بر تعداد، اندازه و پراکندگی توزیع نانوذرات را
بررسی کرده‌است، سپس اقدام به تهیه نانوالیاف اکریلیک حاوی نانوذرات نقره با
ساختار مناسب نموده و خاصیت ضدمیکروبی نانوالیاف تهیه شده در مقابل سه نوع
باکتری رایج را تحقیق نموده‌است.

روش‌های مختلفی برای تهیه محلول‌های کلوئیدی شامل نانوذرات فلزی وجود دارد.
ساده‌‌ترین روش اختلاط مکانیکی محلول پلیمر با پودر نانوذرات است که مهمترین
مشکل این روش، تجمع نانوذرات است. .به همین دلیل خانم نداف از روش‌ مبتنی بر
تهیه درجای نانوذرات نقره در ماتریس پلیمری بهره گرفته‌است و نتایج این پژوهش
را که با همکاری دکتر محمد مرشد، عضو هیئت علمی دانشکده نساجی دانشگاه صنعتی
اصفهان، دکتر مهدی امیر نصر، عضو هیئت علمی دانشکده شیمی دانشگاه صنعتی اصفهان
و دکتر داریوش عابدی، عضو هیئت علمی دانشکده داروسازی در دانشگاه اصفهان انجام
داده، در مجله Journal of Applied polymer science (جلد ۱۱۶، صفحات۱۰۲۱-۱۰۲۹،
سال ۲۰۱۰) منتشر نموده‌است.

پژوهشگر این طرح، در گفتگو با بخش خبری سایت ستاد ویژه توسعه فناوری نانو، گفت:
«نتایج تحقیقات ما نشان داده‌‌است که نانوذرات نقره می‌توانند از طریق کاهش
درجای یون‌های نقره در محلول PAN/DMF پس از مدت معینی تابش قوس زنون و بدون
استفاده از سایر افزودنی‌ها تهیه شوند. همچنین اندازه و توزیع اندازه نانوذرات
در محلول کلوئیدی می‌تواند با استفاده از پارامترهایی نظیر مدت زمان نوردهی و
میزان نمک نقره کنترل شود. نتایج آزادسازی نقره و خواص ضدباکتری نیز حاکی از آن
است که نانوالیاف، خواص ضدباکتریایی خوب و پایداری مخصوصا در برابر باکتری
سودوموناس آئروژینوزا دارند.

فارغ‌التحصیل کارشناسی‌ارشد دانشگاه صنعتی اصفهان در پایان اذعان داشت: «برای
نانوالیاف، به دلیل سطح جانبی بالا کاربردهای متنوعی نظیر کاربرد در
کامپوزیت‌ها، فیلترها، منسوجات محافظ، کاربردهای پزشکی و زیست‌پزشکی تعریف شده
که با افزودن نانوذرات نقره به این نانوالیاف می‌توان خواص کاتالیستی، نوری و
مخصوصا ضد باکتریایی برای آنها ایجاد کرد».

وی در مورد نحوه انجام این کار پژوهشی، گفت: «در این تحقیق، تهیه درجای
نانوذرات نقره در محلول PAN/DMF به مدت ۴ ساعت و با استفاده از قوس زنون انجام
شده و محلول کلوئیدی حاصل به وسیله فرآیند الکتروریسی تبدیل به نانوالیاف
گردیده‌است. روش‌های مختلفی نظیر اسپکتروفتومتری UV-Vis، XRD، اسپکتروفتومتری
انعکاسی، SEM، TEM و تست ضدباکتری الیاف در مقابل سه نوع باکتری شایع سودوموناس
آئروژینوزا، اشرشیا کلی و استافیلوکوکوس اورئوس، به منظور بررسی خواص به کار
گرفته شده‌است».