کارایی بالاتر فتوکاتالیست اکسید روی نسبت به اکسید تیتانیوم

پژوهشگران دانشگاه صنعتی امیرکبیر نشان دادند که نانواکسید روی نسبت به نانواکسید تیتانیوم توانایی بیشتری در حذف فتوکاتالیزی ترفتالیک اسید دارد.

پژوهشگران دانشگاه صنعتی امیرکبیر نشان دادند که نانواکسید روی نسبت به نانواکسید
تیتانیوم توانایی بیشتری در حذف فتوکاتالیزی ترفتالیک اسید دارد.

دکتر اشرف شفائی در گفتگو با بخش خبری سایت ستاد ویژه توسعه فناوری نانو در مورد
اهداف خود از انجام این پژوهش گفت: «در پژوهشی کارایی دو نانوکاتالیست، نانواکسید
تیتانیوم و نانواکسید روی را در روش اکسیداسیون فتوکاتالیزی برای حذف ترفتالیک اسید
بررسی کردیم همین راستا به دلیل اهمیت بالای نقش راکتورهای نوری در روش اکسیداسیون
فتوکاتالیزی، به طراحی، ساخت و استفاده از راکتور نوری با کارایی بالا پرداختیم».

فارغ‌التحصیل دکتری مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر در ادامه اظهار داشت: «در
این پژوهش نشان دادیم که اکسید روی تولید ایران کارایی بالایی در فرآیند اکسیداسیون
فتوکاتالیزی دارد. از سویی دیگر، با مقایسه نتایج حاصل از آن با مطالعه مشابهی که
در زمینه حذف فتوکاتالیزی ترفتالیک اسید انجام شده بود، نشان دادیم که استفاده از
راکتور نوری با مشخصات مناسب، سبب تسریع فرآیند و در نتیجه افزایش راندمان انرژی
مصرفی می‌گردد».

نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که استفاده از روش اکسیداسیون فتوکاتالیزی با هر دو
نوع نانوکاتالیست، کارایی بالایی در تجزیه و حذف ترفتالیک اسید دارد، اما ترفتالیک
اسید با استفاده از نانواکسید روی با کارایی بالاتری حذف می‌شود.

گفتنی است با وجود اینکه پژوهش فوق در ارتباط با تصفیه پساب صنعت پتروشیمی انجام
گرفته‌است ولی روش به کار گرفته شده در این پژوهش، می‌تواند به‌عنوان روشی کلی در
حذف و جداسازی مواد آلاینده آلی از جریان آب و پساب به‌کار رود.

جزئیات این پژوهش که با راهنمایی دکتر منوچهر نیک‌آذر و دکتر مختار آرامی انجام
شده، در مجله Desalination (جلد ۲۵۲، صفحات ۱۶- ۸، سال۲۰۱۰) منتشر شده‌است.