فناوری‌نانو یکی از اولویت‌های علم و فناوری‌ در نروژ

فناوری زیستی، پایش اقیانوس، انرژی باد و میکرو و فناوری‌نانو از جمله اولویت‌های تحقیقاتی کشور نروژ در عرصه توسعه علم و فناوری هستند.

فناوری زیستی، پایش اقیانوس، انرژی باد و میکرو و فناوری‌نانو از جمله اولویت‌های
تحقیقاتی کشور نروژ در عرصه توسعه علم و فناوری هستند که به تازگی دولت این کشور
منابع مالی چشمگیری برای توسعه آنها تخصیص داده است.

دولت نروژ مبلغ ۲۱۰ میلیون کرون، برای تجهیز ۴ موسسه تحقیقاتی ملی فعال در این ۴
حوزه راهبردی، اختصاص داده است.

همچنین پیشگامی ملی تامین مالی زیرساخت‌های تحقیقاتی این کشور، برای دوره ۱۰ ساله،
۲۰۰۸ تا ۲۰۱۷، تدوین شده و بودجه کل آن که از طریق صندوق تحقیقات و نوآوری این کشور
تامین می‌شود، حدود ۳/۷ میلیارد کرون است. پیشگامی زیرساخت تحقیقات ملی نروژ، به‌دنبال
افزایش پتانسیل مشارکت سازمان‌های تحقیقاتی بین‌المللی برتر در حوزه فناوری‌های
نوین و فناوری‌نانو است. رسالت این پیشگامی، ارتقای اعتبار بین‌المللی جامعه
تحقیقاتی نروژ است.

همچنین دانشگاه علم و فناوری نروژ (NTNU) که ماموریت انجام تحقیق و توسعه در زمینه
میکرو و فناوری‌نانو را برعهده دارد، مبلغ ۶۵ میلیون کرون از کمیته تحقیقات نوسازی
تجهیزات علمی و تاسیس زیرساخت تحقیقات ملی این کشور دریافت کرده است.