پیشنهادات کلیدی برای توسعه نانوپزشکی در اروپا

متخصصان و کارشناسان زبده پروژه‌های محوری اروپا در زمینه نانوپزشکی در بروکسل گرد هم آمدند تا راهکارهای توسعه حوزه نوظهور نانوپزشکی در اروپا را به پارلمان اروپا ارائه کنند.

متخصصان و کارشناسان زبده پروژه‌های محوری اروپا در زمینه نانوپزشکی در بروکسل گرد
هم آمدند تا راهکارهای توسعه حوزه نوظهور نانوپزشکی در اروپا را به پارلمان اروپا
ارائه کنند.

در این همایش پیشنهاداتی در تمام زمینه‌های مهم از قبیل: کاربردها، اثرات اقتصادی
سلامت، نیازهای بیماران، تدوین قوانین و مقررات، مسائل اخلاقی و ارتباطات و …
ارائه شد تا براساس آنها سیاست‌گذاران اروپایی تحقیق و توسعه کاربردهای مختلف
نانوپزشکی را مدنظر قرار داده و به‌عنوان یک حوزه سرمایه‌گذاری راهبردی در چارچوب
برنامه هفتم توسعه تحقیقات و فناوری‌(FP7) پوشش دهند.

این پیشنهادات محوری عبارتند از:

• اثرات اقتصادی- برای پیش‌بینی اثرات نانوپزشکی بر منافع و هزینه‌های سلامت و رشد
بازار، به داده‌های قابل اتکایی نیاز است.

• تدوین مقررات- باید یک نظام قانون‌گذاری پیش‌فعال ایجادکرد تا از این طریق، رویه‌های
قانون‌گذاری را منسجم و هماهنگ کرده و با مدنظر قرار دادن سریع نظرات ذینفعان مختلف،
الزامات اقتصادی تدوین مقررات را حداکثر کرد.

• نیازهای بیماران- تحقیقات نشان می‌دهد که بیماران خواهان توسعه نانوپزشکی بوده و
آنها به دنبال درک بهتر این حوزه از طریق منابع معتبر هستند. کمیسیون اروپا، دولت‌های
ملی، انجمن‌های تحقیقاتی و تجاری همگی باید در توسعه بحث‌های مختلف در حوزه
نانوپزشکی و ارائه اطلاعات مرتبط به بیماران نقش فعال داشته باشند.

• ارتباطات- کمیسیون اروپا باید منبع قابل اعتماد و قابل دسترسی‌ای از اطلاعات
متعادل در زمینه نانوپزشکی تهیه کنند.