سنتز نانوپوششی مقاوم به خوردگی در دانشگاه تربیت مدرس

محققان دانشگاه تربیت مدرس، نانوپوششی مقاوم به خوردگی را به دوستداران محیط زیست، معرفی کردند.

محققان دانشگاه تربیت مدرس، نانوپوششی مقاوم به خوردگی را به دوستداران محیط زیست،
معرفی کردند.

مهندس حسین حسن‌نژاد، دانشجوی دکتری مهندسی مواد دانشگاه تربیت مدرس در پایان‌نامه‌ی
کارشناسی‌ارشد خود به بهینه‌سازی فرآیند پوشش‌دهی نانو اکسید سریم پرداخته‌است.

وی در گفتگو با بخش خبری سایت ستاد ویژه‌ی توسعه‌ی فناوری نانو گفت: «هزینه‌های
بسیار سنگین محیط زیست، استفاده از نانوپوشش‌های دوستدار محیط زیست به جای کروماته
بسیار سمی را توجیه‌پذیر می‌کند.

او گفت: «با توجه به حرکت ایران برای دستیابی و استفاده از پیل سوختی برای تهیه
انرژی سبز، استفاده از نانوپوشش‌های اکسید سریم می‌تواند با این هدف هم‌سو باشد. از
سویی دیگر، نانوپوشش‌های اکسید سریم می‌تواند به عنوان کاتالیزوری برای کاهش
آلاینده‌های خروجی از ماشین‌ها در صنایع اتومبیل‌سازی مورد استفاده قرار گیرد و می‌توان
از آن به جای بالک اکسید سریم استفاده نمود که در این صورت توجیه اقتصادی مناسبی
خواهد داشت».

مهندس حسن‌نژاد در این تحقیق از روش آماری تاگوچی برای بررسی پارامترهای موثر در
فرآیند پوشش‌دهی اکسید سریم به روش سل- ژل استفاده کرده و مقادیر بهینه‌ی این
پارامترها مانند میزان غلظت یون سریم در سل، زمان پوشش‌دهی، میزان اسید سیتریک،
عملیات آماده‌سازی مناسب و دمای عملیات حرارتی بهینه را برای تشکیل پوشش به‌دست
آورده‌است.

نتایج به‌دست آمده حاکی از آن است که نانوپوشش‌های تشکیل شده در مقادیر موثر، دارای
بهترین کیفیت سطحی و چسبندگی بوده و همچنین بیشترین مقاومت به خوردگی را از خود
نشان می‌دهند.

پوشش‌های اکسید سریم می‌توانند به‌عنوان پوشش‌های جایگزین کروماته سمی برای افزایش
مقاومت به خوردگی فلزات، به‌عنوان الکترود در پیل‌های سوختی، به‌عنوان کاتالیزور
کاهنده آلاینده‌ها در ماشین‌ها و صنایع اپتیکی به‌کار روند.

جزئیات این پژوهش -که با راهنمایی دکتر تقی شهرابی انجام شده،- در مجله‌ی Surface
Engineering (جلد ۲۵، صفحات۴۰۲- ۳۹۳، سال ۲۰۰۹) منتشر شده‌است.