پیش‌بینی بازار جهانی نانوالیاف

طبق گزارش جدید موسسه بی‌سی‌سی، برآورد می‌شود که ارزش بازار جهانی نانوالیاف در سال ۲۰۱۰ به ۱۰۲ میلیون دلار برسد.

طبق گزارش جدید موسسه بی‌سی‌سی، برآورد می‌شود که ارزش بازار جهانی نانوالیاف در
سال ۲۰۱۰ به ۱۰۲ میلیون دلار برسد. همچنین پیش‌بینی می‌شود که بازار این بخش طی ۵
سال آینده با نرخ رشد ترکیبی سالانه (CAGR) 3/34 درصد، تا سال ۲۰۱۵ به بیش از ۷/۴۴۲
میلیون دلار افزایش یابد.

بزرگترین بخش این بازار را محصولات شیمیایی/ مکانیکی تشکیل داده‌اند. ارزش بازار
این بخش در سال ۲۰۱۰ حدود ۳/۷۴ میلیون دلار برآورد می‌شود که با نرخ رشد ترکیبی
سالانه ۴/۳۳ درصد، انتظار می‌رود ارزش آنها تا سال ۲۰۱۵ به ۳۱۴ میلیون دلار برسد.

دومین بخش بزرگ این حوزه، محصولات انرژی است که ارزش آنها در سال ۲۰۱۰ حدود ۷/۱۶
میلیون دلار برآورد می‌شود. همچنین انتظار می‌رود بازار این بخش با نرخ رشد ترکیبی
سالانه ۳/۳۵ درصد، تا سال ۲۰۱۵ به ۸/۷۵ میلیون دلار افزایش یابد.

همچنین برآورد می‌شودکه بخش الکترونیک این بازار با نرخ رشد ترکیبی سالانه ۳/۴۵
درصد از ۴/۶ میلیون دلار در سال ۲۰۱۰ با ۵/۴۱ میلیون دلار در سال ۲۰۱۵ برسد.

بخش سایر محصولات نیز با نرخ رشد ترکیبی سالانه ۲۲ درصد، از ۱/۴ میلیون دلار در سال
۲۰۱۰ به ۱/۱۱ میلیون دلار در سال ۲۰۱۵ افزایش خواهد یافت.

بر اساس گزارش موسسه بی‌بی‌سی، در حال حاضر خودروسازی و هوا-فضا؛ محصولات مصرفی؛
امنیت و دفاع؛ الکترونیک؛ انرژی؛ محصولات مکانیکی و شیمیایی؛ داروسازی، زیست‌شناسی
و پزشکی؛ حسگرها و ابزارسازی؛ و عایق‌بندی حرارتی و صوتی، ۹ بخش اصلی بازار این
حوزه را تشکیل می‌دهند.

گزارش مذکور به طور مشروح آخرین پیشرفت‌های فناوری نانوالیاف، از جمله انواع مواد،
ویژگی‌ها و فرایندهای ساخت را پوشش داده است.