مرجع تدوین مقررات در زمینه نانومواد

مرکز تحقیقات مشترک (JRC) پارلمان اروپا، گزارش مرجعی با عنوان: « ملاحظات مربوط به تعریف نانومواد با هدف تدوین مقررات در این زمینه»، منتشر کرده است.

علی رغم بهره‌برداری فزاینده از نانومواد مهندسی شده در محصولات مصرفی و کاربردهای
فناورانه‌ی ابداعی، هنوز هم تعریفی عامه پسندی از اصطلاح نانومواد که مبنای تدوین
مقررات جهت استفاده ایمن از آنها باشد، ارائه نشده است.

مرکز تحقیقات مشترک (JRC) پارلمان اروپا در جهت رفع این نیاز، گزارش مرجعی با عنوان:
« ملاحظات مربوط به تعریف نانومواد با هدف تدوین مقررات در این زمینه»، منتشر کرده
است.

این گزارش عناصر ممکن یک تعریف را با هدف کاهش ابهام و تناقض برای قانون‌گذاران،
صنعت و عامه مردم، بحث و بررسی کرده است.

گزارش مذکور پیشنهاد می کند که در قانون‌گذاری نانومواد باید از اصطلاح ویژه «نانومواد
خاص» (particulate nanomaterial) استفاده کرد تا از ایجاد تناقض با سایر تعاریف
جلوگیری به عمل آید.

به طور کلی این گزارش جدید، چالش‌های مربوط به تعریف نانومواد را بررسی و مرور می‌کند.
همچنین گزارش مذکور، ویژگی‌های جدید و کاربردهای نانومواد را مدنظر قرار داده و به
طور خلاصه آنها را تحلیل می‌نماید.

همچنین در این گزارش، تعاریف موسسات ملی و بین‌المللی و رویکردهای مورد استفاده در
اروپا در زمینه قانون‌گذاری نانومواد بحث و بررسی شده است.