بازار جهانی فناوری‌نانو

موسسه بارا بوک به‌تازگی گزارشی با عنوان «فناوری‌نانو: ارزیابی بازار واقعی» منتشر کرده است که در قالب آن روش‌شناسی، روندهای بازار و رشد بازار علم و فناوری‌نانو را ارائه کرده است.

موسسه بارا بوک (Bharatbook) به‌تازگی گزارشی با عنوان «فناوری‌نانو: ارزیابی بازار
واقعی» منتشر کرده است که در قالب آن روش‌شناسی، روندهای بازار و رشد بازار علم و
فناوری‌نانو را ارائه کرده است.

گزارش مذکور، پتانسیل تجاری کاربردهای مختلف فناوری‌نانو را پوشش داده و در
برگیرنده اطلاعات زیر است:

• بخش‌های مختلف بازار فناوری‌نانو با بیشترین پتانسیل تجاری تا سال ۲۰۱۵؛

• بازار آینده این بخش‌ها؛ و

• چالش‌های موجود در هر بخش که تجاری‌سازی موفق هر بخش در گرو رفع این چالش‌ها است.

ارزش بازار جهانی فناوری‌نانو در سال ۲۰۰۷ حدود ۶/۱۱ میلیارد دلار بوده است. این
رقم در سال ۲۰۰۸ بالغ بر ۷/۱۲ بوده و انتظار می‌رود ارزش آنها با نرخ رشد ترکیبی
ناخالص سالانه (CAGR) 3/16درصد، تا سال ۲۰۱۳ به ۲۷ میلیارد دلار برسد.

در این گزارش، بازار فناوری‌نانو به سه بخش نانومواد، نانوادوات و نانوتجهیزات
شکسته شده است. از این بخش‌ها، نانومواد در سال ۲۰۰۷ حدود ۸۷ درصد ارزش کل بازار را
در اختیار داشت. ارزش این بخش، در سال ۲۰۰۸ حدود ۸/۱۰ میلیارد دلار بود که انتظار
می‌رود با نرخ رشد ترکیبی ۷/۱۱ درصد تا سال ۲۰۱۳ به ۷/۱۸ میلیارد دلار افزایش یابد.

بخش نانوادوات (Nanotools) نیز در سال ۲۰۰۷ حدود ۸/۱۲ درصد حجم بازار را در اختیار
داشت. ارزش این بخش در سال ۲۰۰۸ به ۹/۱ میلیارد دلار رسید و انتظار می‌رود ارزش آن
تا پایان سال ۲۰۱۳ با نرخ رشد ترکیبی سالانه ۳/۳۳ درصد به ۸ میلیارد دلار افزایش
یابد.

نانوادوات که دربرگیرنده ادوات نانولیتوگرافی هستند برای تولید نسل آتی نیمه‌هادی‌ها
استفاده می‌شوند، لذا انتظار می‌رود رشد آنها نسبت به نانومواد بسیار سریع‌تر باشد.
به همین دلیل سهم بازار آنها تا سال ۲۰۱۳ به ۴/۲۹ درصد خواهد رسید. در حالی که سهم
بازار نانومواد از کل بازار فناوری‌نانو به ۲/۶۹ درصد کاهش خواهد یافت.

نرخ رشد ترکیبی سالانه بخش نانوتجهیزات (nanodevices) بین سال‌های ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۳
حدود ۵/۶۹ درصد خواهد بود. با این رشد، ارزش بازار این بخش از ۲/۲۶ میلیون دلار در
سال ۲۰۰۸ به ۲/۳۶۶ میلیون دلار در سال ۲۰۱۳ خواهد رسید.

بزرگترین بازار مصرف نهایی فناوری‌نانو در سال ۲۰۰۷ بخش ترمیم محیط زیست بود که ۵۶
درصد کل بازار را در اختیار داشت. بخش‌های الکترونیک با ۸/۲۰ درصد و انرژی با ۱/۱۴
درصد در رده‌های بعدی قرار داشتند.

همچنین بخش‌های الکترونیک، پزشکی زیستی و کاربردهای مصرفی فناوری‌نانو به ترتیب با
۳/۳۰، ۲/۵۶ و ۹/۴۵ درصد نرخ رشد ناخالص سالانه، طی ۵ سال آینده نسبت به سایر بخش‌ها
بیشترین رشد را خواهند داشت.

در مقابل نرخ رشد ترکیبی سالانه کاربردهای انرژی ۶/۱۲ و کاربردهای زیست‌محیطی ۵/۱
درصد خواهد بود.