اندازه‌گیری هم‌زمان سه ماده در مایعات بیولوژیکی

پژوهشگران تبریزی، به کمک نانولوله‌های کربنی، روش الکتروتجزیه‌ای جدیدی را برای اندازه‌گیری هم‌زمان اسید اوریک، دوپامین و اسید آسکوربیک در مایعات بیولوژیکی ابداع کردند.

نتایج همایش نهایی پروژه NanoCap

پژوهشگران تبریزی، به کمک نانولوله‌های کربنی، روش الکتروتجزیه‌ای جدیدی را
برای اندازه‌گیری هم‌زمان اسید اوریک، دوپامین و اسید آسکوربیک در مایعات
بیولوژیکی ابداع کردند.

دکتر بیوک حبیبی، عضو هیئت علمی گروه شیمی دانشگاه تربیت معلم آذربایجان،
در گفتگو با بخش خبری سایت ستاد ویژه‌ی توسعه‌ی فناوری نانو گفت: «با اصلاح
الکترود کربن-سرامیک به کمک نانولوله‌های کربنی چندلایه، موفق به
اندازه‌گیری هم‌زمان اسید اوریک، دوپامین و اسید آسکوربیک در مایعات
بیولوژیکی و دارویی شدیم».

وی گفت: «نتایج حاصل از بررسی خواص الکتروشیمیایی این سه ماده در سطح
الکترود، بهینه‌سازی پارمتراهای دخیل در فرآیند الکترواکسیداسیون هر ترکیب
و یافتن شرایط لازم برای اندازه‌گیری این سه ترکیب در حضور هم، نشان داد که
این سه ترکیب در pH برابر با ۴٫۵ سه پیک جدا از هم در روش ولتامتری تفاضلی
افتراقی از خود نشان می‌دهند».

دکتر حبیبی، سادگی، ارزانی، حساسیت بالا و حد تشخیص پایین را از مزیت‌های
این روش بیان کرد.

جزئیات این تحقیق -که با همکاری دکتر محمدحسین پورنقی آذر، عضو هیئت علمی
دانشگاه تبریز انجام شده- در
مجله‌ی Electrochimica Acta (جلد ۵۵، صفحات
۵۴۹۸-۵۴۹۲، سال ۲۰۱۰)
منتشر شده‌است.