بازار فناوری ‌نانو در دارورسانی

موسسه ریپورت لینکر به‌تازگی گزارش جدیدی با عنوان: «فناوری‌نانو در دارورسانی- توسعه‌های فناورانه و رویکردهای نوین برای بهره‌مندی از حداکثر پتانسیل آن» منتشر کرده است.

موسسه ریپورت لینکر (“Reportlinker”) به‌تازگی گزارش جدیدی با عنوان: «فناوری‌نانو در
دارورسانی- توسعه‌های فناورانه و رویکردهای نوین برای بهره‌مندی از حداکثر پتانسیل
آن» منتشر کرده است.

گزارش جدید، در برگیرنده داده‌ها، اطلاعات و تجزیه و تحلیل‌های محوری در زمینه
روندهای اصلی و مسائل مربوط به فناوری‌نانو در بازار دارورسانی است. گزارش مذکور،
دیدگاه جامعی نسبت به نقش فناوری‌نانو در حوزه دارورسانی ارائه می‌کند. همچنین
گزارش فوق، به طور کامل ویژگی‌های بازاری فناوری‌نانو در بازار دارورسانی، بر اساس
اندازه بازار، بخش‌بندی بر اساس مناطق جغرافیایی کلیدی و پیش‌ران‌ها و موانع اصلی
بازار را پوشش داده است.

به طور کلی محورهای اصلی گزارش جدید عبارتند از:

• بررسی کامل فناوری‌نانو در صنعت داروسازی براساس استفاده، کارایی و محدودیت؛

• داده‌های تحلیلی بازار از سال ۲۰۰۷ و پیش‌بینی آن تا سال ۲۰۱۶ بر اساس بخش‌ها و
مناطق جغرافیایی؛

• پیش‌ران‌ها و محدودیت‌های اصلی بازار که فناوری‌نانو را در بازار دارورسانی شکل
می‌دهند؛

• تجزیه و تحلیل جایگاه رقابتی به همراه تعیین جایگاه رقابتی شرکت‌های پیشگام؛

• تجزیه و تحلیل معاملات مشارکتی انجام گرفته در سال‌های ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۰؛

• تجزیه و تحلیل معاملات خرید و ادغام بین سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۰ همراه با بخش‌بندی
براساس ارزش جغرافیایی و شرکت‌ها.

گزارش فوق با افزایش توانایی تصمیم‌گیری، دربرگیرنده مزیت‌های گسترده‌ زیر است:

• توسعه راهبردهای بهتر برای فناوری‌نانو در بازار دارورسانی براساس درک و پویایی
بازار؛

• توسعه راهبردهای ورود و توسعه بازار از طریق شناسایی حوزه‌های کلیدی توسعه؛

• شناسایی شاخص‌های شکل‌دهنده فناوری‌نانو در دارورسانی؛ و

• درک روندهای فناورانه در بازار؛