مدیریت بیمه فناوری‌نانو

شناسایی و تعیین کمیت ریسک‌های ناشی از توسعه‌ی علم و فناوری‌نانو، یکی از چالش‌های کلیدی صنعت بیمه و سایر ذینفعان این حوزه محسوب می‌شود.

شناسایی و تعیین کمیت ریسک‌های ناشی از توسعه‌ی علم و فناوری‌نانو، یکی از چالش‌های
کلیدی صنعت بیمه و سایر ذینفعان این حوزه محسوب می‌شود. بعلاوه استفاده تجاری از
فناوری‌نانو نیز به سرعت در حال توسعه است. با این روند، مدیریت مخاطرات بالقوه این
حوزه جهت توسعه پایدار این فناوری، بسیار حایز اهمیت است

توسعه سریع فناوری‌نانو در سال‌های اخیر، صنعت مدیریت ریسک و بیمه را با چالش‌ها و
فرصت‌های مهمی مواجه کرده است. برخی از مهم‌ترین این چالش‌ها، پیامدهای بالقوه
ایمنی، سلامت و زیست‌محیطی ناشی از انتشار نانومواد و وضعیت چرخه حیات آنها است.
این عدم اطمینان بر اثربخشی بالقوه مدیریت ریسک در این حوزه تاثیر مستقیم دارد.

صنایع بیمه و مدیریت ریسک، فرصت همکاری با سایر ذینفعان فناوری‌نانو، برای پر کردن
شکاف دانش موجود در ۴ حوزه کلیدی زیر رادارند:

• ریسک فناوری‌نانو و استانداردهای تجزیه و تحلیل ایمنی؛

• تحقیقات مخاطرات، ایمنی و ریسک فناوری‌نانو؛

• تنظیم مقررات؛ و

• ارزیابی ریسک مالکیت.

بر اساس مقاله جدیدی که فروم CRO آن را منتشر کرده است، این حوزه‌های کلیدی بررسی
شده و فرصت همکاری با سایر ذینفعان جهت پیگیری استفاده تجاری کارا و ایمن از فناوری‌نانو
فراهم شده است.

طبق مقاله جدید، به طور کلی صنعت بیمه در عین اینکه نمی‌خواهد از ریسک‌های مربوط به
فناوری‌نانو چشم‌پوشی کند، به دنبال ارتقای فرصت‌های همکاری در این حوزه‌ی نوظهور
است. صنعت بیمه، اساسا علاقمند به درک و شناسایی بیشتر مخاطرات فناوری‌نانو در جهت
ارتقای آگاهی ریسک، مدیریت ریسک و مهم‌تر از همه اطمینان‌بخشی در این عرصه است.

فروم CRO (forum) یکی از گروه‌های مدیریت ریسک حرفه‌ای است که بر توسعه و ارتقای
بهترین تجارب صنعت در زمینه مدیریت ریسک تمرکز دارد. از آنجایی که اعضای این فروم
بیشتر از شرکت‌های بیمه‌ی چندملیتی تشکیل شده است، لذا در صنعت بیمه و از نظر
مدیریت، ارزیابی و سنجش ریسک به عنوان یک مرجع مهم محسوب می‌شود.

متن کامل این مقاله به طور رایگان از طریق نشانی

http://www.croforum.org/assets/files/publications/CRO Forum ERI Nano final hi
res.pdf
قابل دریافت است.