قانون‌گذاری مربوط به ریسک‌های مبهم نانومواد

گزارش جدیدی با عنوان «تدوین مقررات در زمینه ریسک‌های مبهم نانومواد»، مسائل مربوط به قانون‌گذاری نانومواد را بررسی و مطالعه کرده است.

گزارش جدیدی با عنوان «تدوین مقررات در زمینه ریسک‌های مبهم نانومواد»، مسائل مربوط
به قانون‌گذاری نانومواد را بررسی و مطالعه کرده است. مطالعه جدید، امکانات و
محدودیت‌های تدوین مقررات در این حوزه نوظهور را در چارچوب مقررات موجود بررسی کرده
و با پوشش دادن مسائل ایمنی، سلامت و زیست‌محیطی نانومواد، ریسک‌های نامشخص مربوط
به آنها را مدنظر قرار داده است.

سوال محوری این تحقیق این است که: کدام نهاد قانون‌گذاری مسوول قانون‌گذاری تولید،
پردازش و استفاده از نانومواد بوده و وظایف شرکت‌ها جهت تضمین ایمنی انسان و محیط
زیست در برابر این مواد جدید چیست؟

در حال حاضر نانومواد به خاطر ویژگی‌های منحصر به فرد خود در محصولات مختلف استفاده
می‌شوند. اندازه بسیار کوچک و قالب خاص این مواد، رفتار و ویژگی‌های آنها را تحت
تاثیر قرار می‌دهد.

روش‌های کنونی ارزیابی ریسک برای نانومواد قابل استفاده نبوده و روش‌های آزمایش
جدید نیز هنوز در حال توسعه هستند.

مطالعه جدید با حمایت وزارت خانه‌داری، برنامه‌ریزی فضایی و محیط زیست هلند و با
همکاری وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت سلامت، رفاه و ورزش این کشور انجام شده
است.

برخی از موضوعاتی که در این مطالعه پوشش داده شده‌اند عبارتند از:

• توانایی ملزم کردن شرکت‌ها به انتشار اطلاعات؛

• قدرت تحمیل الزاماتی نظیر حق لیسانس یا مقررات عمومی؛

• توانایی داشتن مقیاس‌هایی برای ممنوع کردن ورود محصولات حاوی ریسک‌های بزرگ به
بازار و نقش اصول احتیاطی در این خصوص؛

• تعهدات مربوط به یک کارفرما برای مدنظر قرار دادن ریسک‌های مبهم نانومواد با در
نظر گرفن سیاست سلامت حرفه‌ای؛ و ….