ابزارهای جمع‌آوری اطلاعات در طول چرخه حیات محصولات مبتنی بر نانومواد

همایش تبادل نظر ۲۰۱۰-۲۰۰۹ با رهبری، بنیاد تبادل نظر ریسک سنت گالن، منجر به پیشنهاداتی در خصوص چگونگی تضمین شفافیت و جمع‌آوری اطلاعات مورد نیاز در طول چرخه حیات محصولات مبتنی بر نانومواد شده است.

در همایش تبادل نظر شرکت باسف (BASF Dialogueforum)، نمایندگان حوزه فناوری‌نانوی
سازمان‌های حفاظت از محیط زیست و حمایت از مصرف کننده، اتحادیه‌های تجاری، موسسات
علمی و نمایندگان جامعه‌ی مسیحی (سازمان‌های جامعه مدنی، سازمان‌های غیردولتی و …
)، با همکاری پرسنل شرکت شیمیایی باسف، مسائل مختلف مربوط به حوزه نوظهور علم و
فناوری‌نانو را با یکدیگر بحث و بررسی کردند.

همایش تبادل نظر ۲۰۱۰-۲۰۰۹ با رهبری، بنیاد تبادل نظر ریسک سنت گالن، منجر به
پیشنهاداتی در خصوص چگونگی تضمین شفافیت و جمع‌آوری اطلاعات مورد نیاز در طول چرخه
حیات محصولات مبتنی بر نانومواد شده است.

این تبادل نظر با این سوال محوری شروع شد: «چه کسی، چه اطلاعاتی را با چه
ابزارهایی، از چه کسی، با چه هدفی و چه زمانی باید فراهم کند». این گروه پیشنهادات
ویژه‌ای را برای ابزارهای مختلف جمع‌آوری اطلاعات نظیر: برگه ایمنی داده‌ها،
اطلاعات فنی، اطلاعات مربوط به حمایت از مصرف کننده، آموزش و دستورالعمل، پایگاه
اطلاعات درون سازمانی و اینترنت، گزارش‌های مستمر یا گزارش‌های مربوط به
مسوولیت‌پذیری اجتماعی شرکت‌ها و اطلاعات مربوط به گروه‌های هدف مختلف، ارائه کرده
است.

همچنین گزارش جدید، در برگیرنده پیشنهاداتی برای ابزارهای جمع‌آوری اطلاعات عمومی
برای سازمان‌های جامعه مدنی (اینترنت و …) و توصیه‌های ویژه برای ابزارهای
جمع‌آوری اطلاعات مربوط به نمایندگان جامعه مسیحی و اتحادیه‌های تجاری است.