مبانی مدیریت ریسک برای استفاده از نانومواد

مقررات مربوط به استفاده‌ی حرفه‌ای از نانومواد در کشور انگلیس، در چارچوب قوانین کنترل عناصر مضر سلامت (COSHH)، تدوین می‌شود.

مقررات مربوط به استفاده‌ی حرفه‌ای از نانومواد در کشور انگلیس، در چارچوب قوانین
کنترل عناصر مضر سلامت (COSHH)، تدوین می‌شود.

COSHH کارفرمایان را ملزم می‌کند تا از کارکنان خود در مقابل انتشار عناصر مضر در
محیط کاری حفاظت کند. COSHH با دربرداشتن اصول ارزیابی ریسک، کارفرمایان را قادر
می‌کند تا در خصوص مقیاس‌های مورد نیاز برای جلوگیری یا کنترل مناسب نانومواد در
محیط کاری، به درستی تصمیم‌گیری کند.

برخی از نانومواد به خاطر داشتن خواص فیزیکی و شیمیایی و وابستگی آنها به نحوه‌ی
دستکاری یا استفاده از آنها، احتمال احتراق یا انفجار دارند.

مدیریت ریسک باید قادر باشد تا گام‌های عملی برای حفاظت از افراد ارائه کند. در این
راستا، مدیریت ریسک محسوس، به‌دنبال ایجاد تعادل بین اهداف غیر قابل تحقق ایمنی
مطلق و مدیریت ضعیف ریسک است که به زندگی افراد و اقتصاد کشور ضربه می‌زند. به‌طور
کلی رویکرد پیشگیرانه محسوس، باید در مدیریت ریسک مدنظر قرار گیرد.

به‌عبارت ساده ارزیابی ریسک عبارت است از: بررسی دقیق آنچه که در یک محیط کاری
می‌تواند منجر به آسیب رسیدن به افراد شده و باید شما تصمیم بگیرید که آیا اقدامات
پیشگیرانه‌ی کافی در این محیط لحاظ شده است تا از آسیب‌های احتمالی جلوگیری کند.

COSHH در مدیریت ریسک بر اصول زیر اتکا دارد:

• داشتن اطلاعات مناسب در زمینه مخاطرات مربوط به ماهیت مواد؛

• اثربخشی رویکردهای کنترل؛ و

• روش‌های ساده‌ی پایش انتشار ریسک.

کارفرمایان باید ارزیابی COSHH را در زمینه مواد مورد استفاده، انجام دهند.