انتشار اولین خبرنامه پروژه نانوکد

اولین خبرنامه‌ی NanoCode منتشر شده و کاربران می‌توانند آن را به طور رایگان دریافت نمایند.

اولین خبرنامه‌ی NanoCode منتشر شد. این خبرنامه، اولین خبرنامه از سه خبرنامه‌ی
برنامه‌ریزی شده جهت انتشار، در طی انجام پروژه نانوکد (“NanoCode”) است.

پروژه نانوکد، یک پروژه اروپایی است که در قالب برنامه «ظرفیت‌ها-علوم در جامعه»،
در چارچوب برنامه هفتم توسعه تحقیقات و فناوری اتحادیه اروپا، تامین مالی می‌شود.
هدف کلی پروژه نانو کد، جمع‌آوری اطلاعات مربوط به دانش و درک کد انجام مسوولانه‌ی
تحقیقات علم و فناوری‌نانو (CoC) در کمیسیون اروپا است. یکی دیگر از اهداف اصلی
نانوکد، توسعه ی ابزارهایی برای بهبود درک، اجرا و استفاده از CoC در بین شرکت‌ها و
سازمان‌های فعال در زمینه تحقیق و توسعه علم و فناوری‌نانو است.

پیشنهادات کمیسیون اروپا برای کد اروپایی انجام مسوولانه تحقیقات علم و فناوری‌نانو
(CoC)، با اتکا بر مفاهیم و ارزش‌های ناشی از مفاهیم نوظهور سال‌های اخیر علم و
فناوری‌نانو، منجر به توسعه اصول و قواعد مدیریت این فناوری نوظهور می‌شود.

کمیسیون اروپا تلاش می‌کند تا نهادهای ملی و منطقه‌ای، کارفرمایان و سازمان‌های
تحقیقاتی، محققان و سازمان‌های مدنی را تشویق به قبول داوطلبانه CoC نماید.