پیش‌بینی بازار جهانی نانونقره‌ها

شرکت Research and Markets گزارشی با عنوان «بازار نانونقره‌ها ۲۰۱۱» منتشر کرده است که بر اساس آن بازار حوزه نانونقره‌ها طی ۸ سال آینده تجریه و تحلیل شده است.

شرکت Research and Markets گزارشی با عنوان «بازار نانونقره‌ها ۲۰۱۱» منتشر کرده
است که بر اساس آن، نانو نقره‌ها بدون توجه به شکل آنها که نانوساختار، جوهر یا
پودر باشند، دربرگیرنده تمامی خواص نقره‌های صنعتی توام با سطح عملکرد بالاتری
هستند.

جوهرهای نانونقره در درجه حرارت پایین‌تر، بهتر عمل کرده و در مقایسه با جوهرهایی
که از نقره‌های رایج استفاده می‌کنند، رساناترند. پودرهای نانونقره نیز که در
برگیرنده نانوساختارهای نقره هستند، دربرگیرنده راهکارها و عامل‌های ضدمیکروبی
کاراتری هستند.

طبق این گزارش، در حال حاضر بازار نانونقره‌ها با چالش‌های متعددی مواجه هستند. با
توجه به مقیاس تولید نانونقره‌ها، در حال حاضر این محصولات بسیار گران بوده و
مشتریان قادر به خرید آنها نیستند. همچنین علی‌رغم اینکه این مواد دربرگیرنده خواص
ضدمیکروبی ارزشمندی هستند، اما در برگیرنده اثرات جانبی غیرقابل پیش‌بینی‌ نیز می‌باشند.

در گزارش فوق، آینده بازار حوزه نانونقره‌ها طی ۸ سال آینده تجریه و تحلیل شده است.
این گزارش نانوموادی نظیر مواد نانوکامپوزیت، افزودنی‌ها، جوهرهای مبتنی بر
نانونقره، نانوساختارهای نقره و نانوپودرها را تشریح کرده است. ارائه کاربردهای مهم
نانونقره‌ها همراه با راهبردهای بازاریابی و توسعه محصولات توسط تولیدکنندگان برتر
نیز از دیگر محورهای گزارش جدید است.

در نهایت گزارش فوق، بازار این مواد را براساس ارزش و حجم آنها برای ۸ سال آینده
پیش‌بینی کرده است.

متن کامل این گزارش به قیمت ۱۷۴۴ یورو از طریق
نشانی
قابل خریداری است.