راهبردهای احتیاطی برای مدیریت نانومواد

کمیته کارشناسان محیط زیست کشور آلمان، به تازگی نظر مشورتی خود را در خصوص راهبردهای احتیاطی مدیریت نانومواد، به دولت فدرال این کشور ارائه کرده است.

کمیته کارشناسان محیط زیست کشور آلمان، به تازگی نظر مشورتی خود را در خصوص
راهبردهای احتیاطی مدیریت نانومواد، به دولت فدرال این کشور ارائه کرده است.

نانومواد در برگیرنده فرصت‌های نوآوری بسیار زیادی بوده، ولی در عین حال می‌توانند
ریسک‌های جدیدی نیز در پی داشته باشند. در حال حاضر از نانومواد در بخش‌های اقتصادی
مختلفی استفاده می شود. همچنین از این مواد به طور فزاینده در محصولات مصرفی مختلفی
نظیر؛ آرایشی بهداشتی، نساجی و بسته‌بندی مواد غذایی نیز استفاده می شود. با وجود
اینکه از این مواد جدید، به طور گسترده استفاده می‌شود، ولی پیامدهای بالقوه
استفاده از این مواد به طور مناسب مطالعه و بررسی نشده است. این امر منجر به ایجاد
شکاف بین توسعه فناورانه و دانش مربوط به ریسک‌های آنها شده است.

در این راستا، کمیته کارشناسان محیط زیست کشور آلمان (SRU)، در گزارش ویژه خود، «راهبردهای
احتیاطی برای مدیریت نانومواد» را ارائه کرده است که در برگیرنده پیشنهاداتی برای
توسعه مسوولانه و احتیاطی این فناوری جدید است.

هدف از انتشار این گزارش، توسعه نوآوری و شناسایی و کاهش ریسک‌های مربوطه در مراحل
آغازین توسعه آنها است.

SRU با در مدنظر داشتن این دیدگاه که برای بازنگری و افزایش شفافیت در زمینه
استفاده از نانومواد در محصولات مصرفی، تدوین مقررات در این حوزه بسیار ضروری است.

متن کامل این گزارش به طور رایگان از طریق نشانی قابل
دریافت است.