تلاش برای رفع موانع تجاری ‌سازی فناوری ‌نانو

کمیسیون اروپا در چارچوب پروژه ProNano، موانع تجاری‌سازی فناوری‌نانو را تجزیه و تحلیل کرده و راهکارهای جدیدی برای رفع این موانع ارائه می‌کند.

نتایج تحقیقات فناوری‌نانو معمولا به صورت فناوری‌های پلت‌فورم (“platform”) است که
دارای کاربردهای مختلفی است. همچنین در حال حاضر، فناوری‌نانو یک فناوری توانمندساز
است که به جای خلق محصولات جدید، برای بهبود محصولات کنونی استفاده می‌شود.

کاربردهای گسترده فناوری‌نانو، فرصت‌های بسیار زیادی را در اختیار کسب و کارهای
مختلف قرار می‌دهد. با وجود توسعه چشمگیر فناوری‌نانو، محققان هنوز هم نسبت به
پتانسیل بازار و ارزیابی مزایای واقعی کاربردهای این حوزه اطلاع کافی ندارند. به
عبارت دیگر، شناخت سرمایه‌گذاران از فناوری‌نانو در مقایسه با بخش‌های کسب و کاری
موجود، هنوز در مراحل اولیه خود قرار دارد.

معمولا سرمایه‌گذاران بر پتانسیل تجاری محصولات نهایی تمرکز داشته و نسبت به نانو
بودن آن کمتر توجه می‌کنند. آنچه که سرمایه‌گذاران نیاز دارند، ارزیابی دقیق
پتانسیل بازار و کنترل منبع و میزان منابع مالی مورد نیاز است.

در صورتی که سرمایه‌گذاران فرصت‌های کسب و کاری حاصل از فناوری‌نانو را نشناسند،
آنها از سرمایه‌گذاری در این حوزه خودداری خواهند کرد. لذا سرمایه‌گذاران باید نسبت
به پتانسیل تجاری فناوری‌نانو و مزایای آن مطمئن باشند.

در این راستا، تمرکز تجاری مشخص، از عناصر اصلی تضمین کنترل سرمایه‌گذاران نسبت به
منبع و میزان اعتبار مورد نیاز در این حوزه است. این موضوع، تمرکز اصلی پروژه
ProNano است که توسط کمیسیون اروپا تامین مالی می‌شود.

در چارچوب پروژه ProNano، موانع تجاری‌سازی فناوری‌نانو تجزیه و تحلیل می‌شود.
ProNano به دنبال ارائه راهکارهای جدید برای رفع موانع تجاری‌سازی فناوری‌نانو در
مراحل اولیه توسعه آن است.

به اعتقاد مشاوران پروژه مذکور، چالش کسب و کارهای فناوری‌نانو، به طور مشخص تعیین
اولویت‌های بازار در قالب کاربردهای بالقوه حاصل از نوآوری فناوری‌نانو است. به
عبارت دیگر سرمایه‌گذاران به اعتبار بازار نیاز دارند.

وجه مشترک مسائل مربوط به تجاری‌سازی فناوری‌نانو، تعریف یک مدل کسب و کاری مناسب
است که قادر به جذب سرمایه‌گذاران باشد. با تعریف یک مدل کسب و کاری مشخص، که به
طور منسجم مبتنی بر نقطه قوت این فناوری و ارزش بازاری احتمالی آن باشد، دستاوردهای
فناوری‌نانو می‌تواند منابع مالی مناسبی جذب نماید.

ProNano به یک کارآفرین کمک می‌کند تا یک راهبرد افزایش منابع مالی منسجمی که با
بازار و اولویت‌گذاری مشتری در ارتباط باشد، توسعه دهد.