تقاضای پنهان برای محصولات فناوری‌نانو

شرکت Research and Markets به تازگی گزارشی با عنوان «چشم‌انداز جهانی فناوری‌نانو برای ۲۰۱۶-۲۰۱۱» منتشر کرده است.

شرکت Research and Markets به تازگی گزارشی با عنوان «چشم‌انداز جهانی فناوری‌نانو
برای ۲۰۱۶-۲۰۱۱» منتشر کرده است. این گزارش به طور جامع، میزان تقاضای پنهان
(latent demand) برای فناوری‌نانو را بررسی و تجزیه و تحلیل کرده و تمام جنبه‌های
این بازار، نظیر محصولات و رقبای موجود در آن را پوشش داده است.

طبق گزارش جدید، میزان تقاضای پنهان برای محصولات فناوری‌نانو با میزان تقاضای
واقعی، فروش گذشته و آتی محصولات مبتنی بر این فناوری، یکسان نیست. در حالی که
معمولا تقاضای پنهان بیشتر از میزان تقاضای واقعی است اما تقاضای پنهان می‌تواند
کمتر یا بیشتر از میزان فروش واقعی نیز باشد. این پدیده زمانی می‌تواند اتفاق بیفتد
که عملکرد بازار مناسب نبوده و فاقد شفافیت بین‌المللی باشد.

مقررات و مسائل فرهنگی بسیار زیادی در مورد مصرف می‌تواند منجر به تقاضای پنهان
شود. گزارش مذکور بر این واقعیت تاکید دارد که تقاضای پنهان در بازار جهانی
فناوری‌نانو، می‌تواند بدون توجه به برخی از نقش‌آفرینان صنعت و نوع محصولات و
مارک‌های موجود تداوم داشته باشد. به عبارت دیگر، این شاخص‌ها در تحقق تقاضای
پنها،ن نقش اثربخشی ایفا نمی‌کنند.

همچنین در چارچوب گزارش جدید، با توجه به هر قاره شامل آسیا، آفریقا، اروپا،
خاورمیانه، آمریکا، کشورهای حوزه کاراییب و کشورهای حوزه اقیانوس آرام، بازار
فناوری‌نانو بررسی شده است. در نهایت گزارش فوق پتانسیل بازار جهانی فناوری‌نانو را
نیز تجزیه و تحلیل کرده است.