بررسی ادبیات مربوط به اثرات سلامت نانومواد در استرالیا

دولت استرالیا در قالب پروژه‌ای، به‌دنبال شناسایی شواهد علمی موجود در زمینه اثرات مهم مربوط به سلامت و سم‌شناسی‌ای بود که در حیطه مطالعات قبلی نبوده است.

طرح ارزیابی و گزارش‌دهی ملی مواد شیمیایی صنعتی(NICNAS) دولت استرالیا که در زمینه
مواد شیمیایی صنعتی قانون‌گذاری می‌کند، دستور بررسی و تجزیه و تحلیل ادبیات موجود
در زمینه هفت نانومواد صنعتی را بین سال‌‌های ۲۰۰۹-۲۰۰۷ صادر کرده بود.

هدف از انجام این بررسی، شناسایی شواهد علمی موجود در زمینه اثرات مهم مربوط به
سلامت و سم‌شناسی‌ای بود که در حیطه مطالعات قبلی نبوده و با این مطالعه، اطلاعات
علمی تکمیلی در خصوص این مواد جمع‌آوری شد.

مشاور پروژه، اطلاعات مربوط به سلامت و سم‌شناسی فولرین‌ها، نانولوله‌های کربنی،
نانو قالب‌های اکسید زینک، دی‌اکسید تیتانیوم، اکسید روی و نقره را جمع‌آوری کرده
است. برای جلوگیری از جمع‌آوری اطلاعات غیرضروری، تلاش‌ گردید، داده‌هایی جمع‌آوری
شوندکه در مطالعات قبلی پوشش داده نشده‌ بودند.

این مطالعه در مراحل زیر انجام شد:

• بررسی جامع ادبیات مربوط به شکاف داده‌های شناسایی شده توسط NICNAS؛

• تجزیه و تحلیل ادبیات یافته‌‌های مربوط به شکاف داده‌ها؛ و

• تکمیل گزارش بر مبنای این یافته‌ها.

استفاده از بررسی، یکی از منابع جمع‌آوری اطلاعاتی بود که توسط NICNAS جهت تعیین
ریسک‌های مربوط به استفاده از این عناصر در استرالیا، استفاده شد. NICNAS تلاش نمود
تا با پایش و به روز نگه داشتن مقالات تحقیقاتی علمی منتشر شده در زمینه این
نانومواد، مبنایی برای ارزیابی ریسک آتی نانومواد فوق ارائه کرده و به جهت‌گیری
راهبردی NICNAS در زمینه نانومواد صنعتی، جهت حمایت از سلامت انسان و محیط زیست از
طریق قانو‌گذاری مناسب کمک کند.

نتایج این پروژه در قالب گزارش «بررسی ادبیات مربوط به سم‌شناسی و اثرات سلامت
مربوط به شش نانو مواد» به‌طور رایگان از طریق نشانی قابل دریافت است.