انتشار نتایج پروژه‌های REACH در حوزه نانومواد

گزارش‌های نهایی پروژه‌های REACH در زمینه نانومواد (RIP-oN 2&3) منتشر شده است.

گزارش‌های نهایی پروژه‌های REACH در زمینه نانومواد (RIP-oN 2&3) منتشر شده است.
این پروژه‌ها که به سفارش موسسه حمایت از مصرف کننده و سلامت JRC آغاز شده بودند،
به‌دنبال توسعه راهنمایی‌های ویژه در خصوص اجرای REACH برای نانومواد بودند.

نتایج پروژه‌های مذکر در طی دوره زمانی ۱۲ تا ۱۶ ماهه و با مشاوره و حمایت برخی از
ذینفعان توسعه یافته‌اند.

گزارش‌های جدید، وضعیت کنونی علوم مربوط به ارزیابی نانومواد را در حیطه REACH پوشش
داده و پیشنهاداتی برای کمیسیون اروپا در زمینه راهنمای REACH در خصوص الزامات
اطلاعاتی و ارزیابی ایمنی شیمیایی مربوط به‌ویژگی‌های ذاتی نانومواد و اطلاعات مورد
نیاز برای ارزیابی ایمنی نانومواد را ارائه کرده است.

پروژه RIP-oN 3 مخاطرات، میزان انتشار و مشخصات ریسک نانو مواد را در حیطه REACH
ارزیابی کرده است.

پروژه‌های مذکور توسط کنسرسیومی با راهبری SAFENANO در موسسه پزشکی حرفه‌ای انجام
شده و دربرگیرنده کمیته صنعت شیمیایی اروپا (“Cefic”)، انجمن صنایع فناوری‌نانو (NIA)
و … بوده که در چارچوب آن متخصصان، دانشمندان و کارشناسان مطرح بین‌المللی از
رشته‌های نظیر علوم فیزیک، علوم زیستی، بهداشت حرفه‌ای و ارزیابی ریسک مشارکت
کرده‌اند.

در چارچوب فرایندی جداگانه، گزارش سوم فعالیت RIPoN که به هویت مواد (Rip-oN 1)
مربوط می‌شد نیز منتشر شده است.