توسعه فناوری‌نانو برای رفع چالش‌ جهانی آب

مدیریت و تضمین دسترسی پایدار به آب پاک، یکی از چالش‌های اساسی کشورهای در حال توسعه و اقتصادهای پیشرفته است.

مدیریت و تضمین دسترسی پایدار به آب پاک، یکی از چالش‌های اساسی کشورهای در حال
توسعه و اقتصادهای پیشرفته است. در گزارش جدیدی که توسط سازمان توسعه و همکاری‌های
اقتصادی منتشر شده است، مسائل کلیدی مربوط به دسترسی به آب؛ برخی از فناوری‌های مهم
تصفیه آب و مدیریت منابع؛ فناوری‌نانو، آب، صنعت و چالش‌های کلیدی بررسی شده است.

پیشنهادات این گزارش، بر مبنای اقدامات پیشنهادی متخصصان صنعت فناوری‌نانو، آب و
سایر ذینفعان ارائه شده است. در حال حاضر از این پیشنهادات، برای ترغیب انجام بحث‌های
ملی و بین‌المللی با هدف دستیابی به شاخص‌های مناسب برای بررسی چالش‌های جهانی آب
استفاده می‌شود.

پیشنهادات ارائه شده در گزارش جدید عبارتند از:

• ضرورت حمایت سازمان‌های دولتی و بین‌دولتی از پروژه‌های تحقیق و توسعه مشترک، جهت
تضمین استفاده بهینه از پتانسیل راهکارهای مبتنی بر علم و فناوری‌نانو جهت حل چالش‌های
جهانی آب.

• حمایت و مشارکت ذینفعان دولتی، غیردولتی، صنعتی و بین‌المللی برای بررسی مسائل
مالی، اقتصادی و اجتماعی مربوط به تامین اعتبار پروژه‌های توسعه کاربردهای فناوری‌نانو
در حوزه آب، در چارچوب برنامه‌های ملی و بین‌المللی .

• ضرورت توجه کشورها به توسعه کاربردهای مختلف فناوری‌نانو در صنعت آب.

• برگزاری یک همایش بین‌المللی با حضور کشورهای مختلف، با محوریت فناوری‌نانو و آب،
و با مشارکت متخصصان صنعت آب، کارشناسان فناوری‌نانو، دولت‌های عضو سازمان توسعه و
همکاری‌های اقتصادی و … جهت بررسی راهکارهای توسعه فناوری‌نانو برای بهبود سیستم‌های
آب، جلب مشارکت سازمان‌‌های دولتی و بین‌المللی برای بهبود استفاده از فناوری‌نانو
در بخش آب و ….