برنامه جامع اتحادیه اروپا برای انجام مسوولانه تحقیقات فناوری‌نانو

همکاران بین‌المللی پروژه نانوکد، راهکارها و راهبردهای توسعه و اجرای کد انجام مسوولانه‌ی علوم و تحقیقات علم و فناوری‌نانو را تشریح نموده‌اند.

همکاران بین‌المللی پروژه نانوکد (NanoCode) که توسط اتحادیه اروپا تامین مالی می‌شود،
راهکارها و راهبردهای توسعه و اجرای «کد انجام مسوولانه‌ی علوم و تحقیقات علم و
فناوری‌نانو (EU-CoC)» را تشریح نموده‌اند.

پروژه نانوکد یک پروژه اروپایی است که در حوزه علوم اجتماعی و در قالب برنامه‌ی
هفتم توسعه تحقیقات و فناوری اتحادیه اروپا (FP7) تامین مالی می‌شود. هدف نانوکد،
توسعه و تدوین یک چارچوب راهبردی راهنما (که به اصطلاح برنامه جامع MasterPlan
نام دارد) جهت توسعه بیشتر و اجرای کد انجام مسوولانه تحقیقات علم و فناوری‌نانو
(N&N) است. طراحی یک ابزار مفید (“CodeMeter”) برای کمک به ذینفعان مختلف جهت ارزیابی
عملکرد خود با اتکا بر اصول CoC ، یکی از عناصر اصلی این چارچوب راهبردی است.

برنامه جامع فوق با اتکا بر دیدگاه‌های حاصل از تبادل‌نظرهای ذینفعان مختلف در ۸
کشور اروپایی و سایر کشورهای همکار پروژه در کشورهای آفریقای جنوبی، کره‌جنوبی و
آرژانتین تدوین شده است.

این تبادل‌نظرها از طریق نظرخواهی الکترونیکی، مصاحبه‌های ساختارمند و گروه‌های
تمرکز انجام شده و دیدگاه‌ها، انتظارات، نیازها و ایرادات بیش از ۴۰۰ نفر از اقصی
نقاط جهان در رابطه با EU-CoC بررسی و تحلیل شده‌اند. نتایج این تحقیق، در قالب
اولین پیش‌نویس برنامه جامع در قالب کارگاه‌های ملی و با حضور دینفعان تمامی کشورها
بحث و بررسی شده است.

در گزارش جدید، دیدگاه‌‌های منتخب، راهکارها و پیشنهادات مربوط به اصلاح و اجرای
EU-CoC که با اتکا بر شاخص‌هایی نظیر نظرات ذینفعان، قابلیت اجرا، ضرورت تغییرات
ساختاری و بنیادی و انطباق با وضعیت مدیریتی به دست آمده‌اند، منتشر شده است.