۱۰ سال تحقیقات: ارزیابی ریسک، سم ‌شناسی زیست ‌محیطی و سلامت نانومواد

در راستای استفاده پایدار از فرصت‌های حاصل از فناوری‌نانو، تضمین ایمنی کاربردهای نانومواد در طول زنجیره ارزش و چرخه حیات آنها ضروری است.

سند جدیدی که توسط انجمن مهندسی شیمی و زیست‌فناوری (DECHEMA) آلمان منتشر شده
است، خلاصه‌ی مقالات و فعالیت‌هایی که به تازگی به اتمام رسیده‌ و نتایج حاصل
از آنها، و نیز خلاصه‌ی فعالیت‌های کنونی و نتایج مورد انتظار در زمینه ریسک‌ها،
سم‌شناسی زیست‌محیطی و سلامت نانومواد را ارائه کرده است.

در آینده، فناوری‌نانو و نانومواد حاصل از آنها، از عوامل کلیدی حل بسیاری از
چالش‌های بسیار مهم پیش روی جامعه بشریت و رفع نیازهای مهمی نظیر انرژی، محیط
زیست، استفاده کارا از منابع، ایمنی، اطلاعات و ارتباطات، سلامت و عرضه مواد
غذایی خواهد بود.

در راستای استفاده پایدار از فرصت‌های حاصل از این فناوری، تضمین ایمنی
کاربردهای نانومواد در طول زنجیره ارزش و چرخه حیات آنها ضروری است.

در دهه گذشته و در حال حاضر پروژه‌های بسیار زیادی در حوزه ایمنی نانومواد
انجام شده و در حال اجرا می‌باشند که این پروژه‌ها نتایج بسیار مهمی برای
نانومواد مختلف در برداشته‌اند.

نتایج کلی زیر حاصل پروژه‌های انجام شده در این حوزه هستند:

• در صورت لزوم، باید بر اساس روش‌های اصلاح‌شده و مناسب OECD که از نظر بین‌المللی
شناخته شده و معتبر می‌باشند، ارزیابی ریسک صورت پذیرد.

• عنوان «نانو» تداعی کننده «سم» نبوده و این حوزه به طور ضمنی دربرگیرنده ریسک
نمی باشد.

جامعه بشری برای بهره‌مندی از مزایای این فناوری، باید در زمینه تحقیقات ایمنی
این حوزه، اقدامات ذیل را انجام دهد:

• ابزارهای تامین مالی به همراه محققان مطرح؛

• تحقیقات هماهنگ در زمینه تعاملات بین نانومواد، انسان و محیط زیست به طوری که
نتایج مختلف بتوانند در قالب روابط ساختارمند، ترکیب شده و راهنمای پیشرفت‌های
جدید و ایمن نانومواد باشند؛

• انطباق با استاندارهای تحقیقاتی جهت تضمین مقایسه‌پذیری نتایج؛

• انتشار نتایج تحقیقاتی منفی؛

• ارزیابی موضوعی چرخه حیات، همزمان با کاربردهای تجاری نوظهور.

متن کامل این گزارش به طور رایگان از طریق نشانی
قابل دریافت است.