ابزارهای ارزیابی نانومواد در آلمان

وزارت ایمنی هسته‌ای، حفاظت طبیعی و محیط زیست کشور آلمان (BMU) به تازگی گزارش جدیدی با عنوان «ابزارهای ارزیابی نانومواد» منتشر کرده است.

وزارت ایمنی هسته‌ای، حفاظت طبیعی و محیط زیست کشور آلمان (BMU) به تازگی گزارش
جدیدی با عنوان «ابزارهای ارزیابی نانومواد» منتشر کرده است. در قالب این گزارش،
مباحث و نتایج فعالیت‌های کمیسیون نانوی آلمان و تبادل‌نظرهای ذینفعان در زمینه
مدیریت ریسک دنیای نانو، ارائه شده است.

از سال ۲۰۰۶ میلادی، وزارت ایمنی هسته‌ای، حفاظت طبیعی و محیط زیست کشور آلمان
از تبادل اطلاعات و تجارب بین ذینفعان، با عنوان «تبادل‌نظر نانو در آلمان»
حمایت می‌کند. در این راستا، کمیسیون نانوی آلمان، مسوول ارائه مشاوره به دولت
فدرال این کشور در زمینه استفاده مسوولانه از نانومواد است. ذینفعان حوزه‌های
صنعتی، علمی، نهادها و گروه‌های جامعه مدنی در این بحث‌ها مشارکت داشته و در
ارائه پیشنهادات و تدوین گزارش‌های نهایی همکاری می‌کنند.

کمیسیون نانو دو مرحله تبادل‌نظر پی‌در‌پی (۲۰۰۶ تا ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۱) را
انجام داده است. در پایان مرحله‌ی دوم بحث‌ها و بنا به پیشنهاد کمیسیون نانو،
تبادل‌نظر‌ها در قالب رویدادهای موضوعی متمرکز، انجام شدند. به این ترتیب
ساختار سازمانی مرحله سوم تبادل‌نظرها تغییر کرده و سومین مرحله تبادل‌نظرها از
دسامبر سال ۲۰۱۱ آغاز و تا پایان نوامبر ۲۰۱۲ ادامه خواهد داشت.

در قالب اولین تبادل‌نظر دو روزه که با موضوع «مدیریت ریسک در جهان نانو»
برگزار شد، ۲۰ نماینده از گروه‌های ذینفع مختلف حضور داشتند که روابط بین
ابزارهای ارزیابی اولیه برای نانومواد و نانو محصولات و چارچوب قانونی را بحث و
بررسی کردند. همچنین گزینه‌های ارتقای استفاده از ابزارهای ارزیابی اولیه نیز
بحث و بررسی شدند. گزارش جدید، فرایند توسعه و تدوین ابزارهای ارزیابی اولیه
برای نانو مواد و نانو محصولات که توسط کمیسیون نانو ارائه شده است را تشریح
کرده است.

متن کامل این گزارش به طور رایگان از طریق نشانی
قابل دریافت است.