گزارش جدید کمیسیون اروپا در زمینه ایمنی فناوری‌نانو

کمیسیون اروپا نسخه سوم، چکیده خوشه نانوایمنی (Nanosafety Cluster) خود را منتشر کرده است.

کمیسیون اروپا نسخه سوم، چکیده خوشه نانوایمنی (“Nanosafety Cluster”) خود را
منتشر کرده است. این نسخه، وضعیت پروژه‌های مهم سم‌شناسی نانومواد، پایش
انتشار، مدیریت ریسک منسجم، زیرساخت تحقیقاتی و فعالیت‌های پشتیبانی و هماهنگی
را مستند کرده است.

از آنجایی که در حال حاضر اسناد راهنمای زیادی وجود دارند، هدف از انتشار
چکیده‌ی جدید، ارائه یک سند راهنما برای سلامت انسان و مدیریت ایمنی زیست محیطی
فناوری‌نانو نیست. خلاصه‌ی جدید به‌عنوان یک رسانه‌ی انتشار مقالات علمی و
نتایج تحقیقات عمل کرده و وظیفه‌ی آن پوشش همایش‌های علمی و انتشارات است.

هدف این چکیده، افزایش ارتباط بین محققان و افزایش همگرایی آنها در فعالیت‌‌های
تحقیقاتی است. خلاصه‌ی فوق ابزاری برای برقراری ارتباط بین محققان در مرحله
تحقیقات واقعی و انتشار نتایج آنها است. بنابراین، این چکیده با مرتبط کردن
اهداف راهبردی پروژه‌ها، به‌طور گسترده اهداف کاری ویژه و روش‌های مورد استفاده
در تحقیقات را پوشش داده و توانمندی‌های انسانی و زیرساخت‌های آزمایشگاهی موجود
را مستند می کند. سند جدید از توسعه همکاری‌ها بر اهداف مشترک و تدوین
برنامه‌های آتی حمایت می‌کند.

البته این سند به تنهایی قادر به تحقق اهداف فوق نیست. اما با این حساب امید
است که به پیشرفت فعالیت‌های جامعه تحقیقاتی کمک نماید.

خوشه نانو ایمنی اتحادیه اروپا، پیشگامی DG RTD NMP است که به‌دنبال حداکثر
کردن هم‌افزایی بین پروژه‌های تحقیقاتی مربوط به بررسی جنبه‌های ایمنی برنامه
ششم و هفتم توسعه تحقیقات و فناوری (FP6 and FP7) اتحادیه اروپا در حوزه
فناوری‌نانو است.