فناوری‌نانو برای بازار نساجی

«فناوری‌نانو برای بازار نساجی»، به طور کامل اثرات فناوری‌نانو بر صنعت جهانی نساجی را پوشش داده است.

بر اساس آخرین تحقیقات شرکت ساینتیفیکا، بازار نساجی هوشمند به نقطه انفجار
نزدیک می‌شود. «فناوری‌نانو برای بازار نساجی»، به طور کامل اثرات فناوری‌نانو
بر صنعت جهانی نساجی را پوشش داده است.

بر اساس گزارش فوق، در حالی که بازارهای سنتی نساجی خانگی و پوشاک، تحت تاثیر
فناوری‌نانو است، فرصت‌های عمده تولیدکنندگان نساجی و عرضه‌کنندگان نانومواد را
باید در جاهای دیگری جستجو کرد.

فناوری‌نانو برای نساجی، با نگاهی دقیق بر بازارهای عمده نساجی – خانگی، نظامی،
پزشکی، ورزشی، فنی و نساجی هوشمند- به طور کامل کاربردهای کلیدی فناوری‌نانو و
نقش‌آفرینان اصلی این حوزه را پوشش داده است.

گزارش ۲۵۵ صفحه‌ای جدید، حاوی تجزیه و تحلیل کامل بازار و پیش‌بینی هر بخش تا
سال ۲۰۲۲ بوده و در قالب ۹۸ نمودار و ۳۰ جدول، فرصت‌های کلیدی این حوزه را
ارائه کرده است.

بر اساس پیش‌بینی شرکت ساینتیفیکا، طی دهه آتی، بیشترین نرخ رشد متعلق به
حوزه‌های نساجی فنی و هوشمند خواهد بود. بخش اعظمی از ارزش افزوده این دو بخش،
ناشی از کاربرد فناوری‌نانو بوده که در قالب تولید الیاف‌ها، پوشش‌ها و
افزودنی‌ها خواهد بود.

با وجود اینکه ادوات مبتنی بر فناوری‌نانوی زیادی در بازار وجود دارند، اما در
بازارهای جدید، از الکترونیک مصرفی گفته تا تشخیص پزشکی، فرصت‌های زیادی برای
صنعت نساجی وجود دارد.

بر اساس گزارش جدید، بازار صنعت نساجی بر اساس موضوعات ذیل بخش‌بندی شده است:

• پوشاک؛

• نساجی خانگی؛

• نساجی نظامی؛

• نساجی پزشکی؛

• نساجی ورزشی؛ و

• نساجی هوشمند و فنی.