گامی در راستای افزایش کیفیت آموزش نانو

در راستای افزایش سطح کیفی آموزش نانو در دوره‌های آموزشی، مفادی در آیین‌نامه حمایت‌تشویقی برگزاری سمینارها و کارگاه‌های آموزشی تغییر کرد. این رویکرد جدید، به تغییراتی در نحوه تخصیص حمایت تشویقی نهادهای ترویجی، مربوط می‌شود.

در راستای افزایش سطح کیفی آموزش نانو در دوره‌های آموزشی، مفادی در آیین‌نامه حمایت‌تشویقی برگزاری سمینارها و کارگاه‌های آموزشی تغییر کرد. این رویکرد جدید، به تغییراتی در نحوه تخصیص حمایت تشویقی نهادهای ترویجی، مربوط می‌شود.

 

بر اساس آیین‌نامه جدید حمایت از برگزاری دوره‌های آمادگی آزمون‌های المپیاد نانو و مسابقه ملی فناوری نانو،‌ میزان مبلغ حمایت تشویقی هر نهاد برگزار کننده دوره به ازای نمره کسب شده در آزمون، ۸۰ درصد افزایش یافته است. به‌عبارت دیگر کیفیت آموزش در دوره‌های آموزشی و میزان آمادگی افراد برای شرکت در ‌آزمون،‌ که متناسب با نمره کسب شده در آزمون است، در تعیین مبلغ نهایی حمایت‌‌ تشویقی پرداختی به نهاد برگزار کننده دوره موثر خواهد بود.

 

تغییرات اعمال شده در آیین‌نامه‌های حمایت تشویقی نهادهای ترویجی با هدف افزایش کیفیت محتوای مطالب ارائه شده در دوره‌ها و به طبع آن افزایش اطلاعات و آمادگی افراد برای شرکت در آزمون‌های علمی المپیاد و مسابقه، و نیز سوق دادن فعالیت‌های ترویجی به سمت استان‌های غیرفعال اعمال شده است.

 

همچنین بر اساس آیین‌نامه جدید تعداد سمینارهای ترویجی دانشجویی مشمول حمایت تشویقی برگزار شده از طرف دانشگاه‌ها به ازای تعداد دانشکده‌های دارای تحصیلات تکمیلی آنها، افزایش یافته است. پیش از این هر نهاد ترویجی اعم از گروه‌های دانشجویی یا سایر نهادها تنها به ازای برگزاری یک سمینار ترویجی دانشجویی در سال در هر دانشگاه می‌توانستند از حمایت تشویقی استفاده کنند.