توسعه پایدار فناوری‌نانو در گرو تدوین استانداردهای قانونی

کمیته امور اجتماعی، سلامت و توسعه پایدار مجمع پارلمانی اتحادیه اروپا به تازگی پیشنهاد داده است که کمیسیون اروپا در عین اینکه مزایای استفاده از فناوری‌نانو را برای شهروندان اروپایی تشریح می‌نماید، باید استانداردهای قانونی لازم برای حفاظت از آنها را نیز طراحی کند.

‎‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎
‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎

‎ کمیته امور اجتماعی، سلامت و توسعه پایدار مجمع پارلمانی اتحادیه اروپا به تازگی پیشنهاد داده است که کمیسیون اروپا در عین اینکه مزایای استفاده از فناوری‌نانو را برای شهروندان اروپایی تشریح می‌نماید، باید استانداردهای قانونی لازم برای حفاظت از آنها را نیز طراحی کند.

 

بر اساس گزارش جدیدی که منتشر شده است، کمیته مذکور مزایای متعدد فناوری‌نانو را به ویژه در زمینه پزشکی تایید کرده، اما در عین حال نسبت به تهدیدهای محدود و شناخته شده‌ی مربوط به سلامت عمومی و زیست‌محیطی فناوری‌نانو هشدار می‌دهد. این گزارش پیشنهاد می‌کند که بر اساس اصل پیشگیری، آیین‌نامه‌هایی طراحی و تدوین شود.

 

این آیین نامه‌ها باید به صورت نظام‌مند و بدون توجه به منشا نانومواد قابل کاربرد بوده و به منسجم کردن مقررات مربوطه، به ویژه در زمینه ارزیابی و مدیریت ریسک، حفاظت از محققان، حفاظت از مصرف‌کنندگان و الزامات مربوط به ثبت نام و گزارش‌دهی کمک کند.

 

کمیته پیشنهاد می‌کند که کمیته‌ای از وزرا، آیین‌نامه‌های مربوط به برقراری تعادل در زمینه ریسک‌ها و مزایای مربوط به سلامت عمومی و زیست‌محیطی حوزه فناوری‌نانو را با توجه به موارد ذیل تدوین کنند:

• توجه به اصل پیشگیری با در نظر گرفتن آزادی تحقیقات و تشویق نوآوری؛

• تایید کاربردهای سازگار با توجه به منشا نانومواد و استفاده‌های کاربردی از آنها در چارچوب مقررات؛

• توجه به منسجم کردن چارچوب‌های قانونی نظیر روش‌های ارزیابی و مدیریت ریسک، حفاظت از محققان و کارکنان صنعت فناوری‌نانو، آموزش و حفاظت از بیماران و مصرف‌کنندگان و نیز الزامات مربوط به ثبت‌نام وگزارش‌دهی؛

• آیا استفاده از مدل استاندارهای قانونی به صورت جهانی عملی است؟

و …

 

‎ ‎ ‎ ‎‎