استاندارد جدید ASTM در حوزه فناوری نانو

استاندارد جدیدی توسط ASTM در حوزه فناوری نانو به منظور تسهیل توصیف و تعیین مشخصات تبادل داده بین محققان منتشر شد.

استاندارد جدیدی توسط ASTM در حوزه فناوری نانو به منظور تسهیل توصیف و تعیین مشخصات تبادل داده بین محققان منتشر شد. استاندارد ASTM E2909-13 با عنوان «راهنمای استاندارد برای قالب محدوده معین در بررسی، مطالعه و سنجش برای فناوری نانو (ISA-TAB-Nano) : قالب پوشه استاندارد برای ارائه و تبادل داده ها درباره نانومواد و مشخصه یابی آنها»، به وسیله کمیته فرعی انفورماتیک و فناوری E56.01، واقع در کمیته بین‌المللی ASTM در حوزه فناوری نانو، توسعه یافت.

این استاندارد جدید بین‌المللی با هدف آسان‌سازی ثبت داده‌ها به صورت معنادار و تبادل توضیحات نانومواد و داده‌های مشخصه یابی آنها بین دیگر فایل‌ها در میان محققان فناوری نانو منتشر شده است.

ناتان بکر، یکی از پژوهشگران آزمایشگاه ملی و رئیس E56.01 بیان می‌کند: «این استاندارد یک راه آسان برای به اشتراک گذاشتن داده‌های مرتبط با فناوری نانو است. پیش از این هیچ استانداردی مشابهی وجود نداشته است. بنابراین این استاندارد یک شکاف مهم را در فضای تحقیقات فناوری نانو پر خواهد کرد. بکر اشاره می‌کند: «موانع مختلفی برای به اشتراک گذاشتن داده‌ها در علوم نانو وجود دارد که یکی از آنها فقدان قالب‌های استاندارد برای تبادل داده بین دانشمندان و همچنین پایگاه‌های داده، به عنوان منابع اطلاعات تکمیلی برای مجلات منتشر شونده است. ASTM E2909  نیاز به یک قالب استاندارد برای به اشتراک گذاشتن داده را پاسخ می‌دهد.»

او امیدوار است این استاندارد به سازمان‌ها این امکان را بدهد که روش‌های استاندارد برای ارائه داده به نشریات حوزه فناوری نانو را بپذیرند و برای محققان دستورالعمل‌های معرفی نانو مواد و مشخصات آنها جهت دستیابی به امکان مقایسه بین ماده‌ها را فراهم کند.

راهنما به صورت یک ساختار پوشه‌ای شامل چهار پوشه اولیه ارائه شده است. این پوشه‌ها عبارتند از: بررسی، مطالعه، سنجش و ماده.

ضمائم استاندارد مرور دقیقی بر ساختار هر پوشه ISA-TAB-Nano به همراه داده‌های نمونه فراهم می‌سازد. به علاوه سابقه مفصلی از ISA-TAB-Nano ارائه می‌گردد. محققان اعم از تولید کنندگان داده‌های فناوری نانو و آنالیزگران آن، کاربران اولیه ASTM E2909 خواهند بود. به علاوه نهادهای نظارتی هم می‌توانند از این استاندارد در هنگام ارزیابی عملکرد ایمنی محصولات نانو استفاده کنند.

این کمیته فرعی از تمامی گروه‌های علاقمند برای بازنگری در استاندارد ASTM E2909 استقبال می‌کند. کمیته E56.01 توجه ویژه‌ای به مشارکت محققان علوم نانو، تصمیم گیران و دستگاه‌های نظارتی و دانشمندان دارد.

برای دریافت این استاندارد می‌توانید به اینجا مراجعه نمائید.