گزارش نهایی OECD در زمینه اولویت‌گذاری ریسک‌های فناوری‌نانو

سازمان همکاری‌ها‌ و توسعه اقتصادی به تازگی گزارش نهایی خود را در زمینه اولویت‌گذاری ریسک‌های فناوری‌نانو منتشر کرده است.

سازمان همکاری‌ و توسعه اقتصادی (OECD) به تازگی گزارش نهایی خود را در زمینه اولویت‌گذاری ریسک‌های فناوری‌نانو با عنوان «همکاری در زمینه ارزیابی ریسک: اولویت‌گذاری مسائل مهم ارزیابی ریسک نانومواد تولیدی- گزارش نهایی» منتشر کرده است. این سند به دنبال انتشار گزارش کارگروه نانومواد تولیدی (WPMN) با عنوان مسائل مهم ارزیابی نانومواد تولیدی، منتشر شده است.
  
این گزارش مجموعه مسائلی که WPMN در زمینه ارزیابی ریسک با اهمیت تلقی می‌کند و باید در آینده مدنظر قرار گیرند را شناسایی کرده است. از آنجایی که تمامی این مسائل نمی‌توانند توسط WPMN در این زمان مدنظر قرار گیرند، لذا این مسائل به عنوان اولویت WPMN در آینده بحث و بررسی خواهند شد. 
در سند جدید، مواردی نظیر نتایج بررسی‌ها، روش‌های استفاده شده برای تحقیق و اولویت‌های شناسایی شده، خلاصه شده‌اند. این اولویت‌ها، تمرکز اصلی پروژه‌های مرتبط با رویکردهای ارزیابی ریسک نانومواد تولیدی خواهند بود.
  
نتایج بررسی‌ها نشان می‌دهد که وجود داده‌های تجربی به طور چشمگیری در بین مسائل مهم متفاوت هستند. سند مذکور توسط گروه راهبری ششم (SG6) کارگروه نانومواد تولیدی و با بررسی روش‌ها و رویکردهای ارزیابی ریسک، تهیه و تدوین شده است. این سند با مسوولیت مشترک کمیته مواد شیمیایی کارگروه مواد شیمیایی، آفت‌کش‌ها و زیست‌فناوری منتشر شده و این کارگروه نسبت به طبقه‌بندی آن و در دسترس عموم قرار گرفتن سند، توافق حاصل کرده است.  
متن کامل این گزارش به طور رایگان از اینجا قابل دریافت است.