به روز کردن شاخص‌های کلیدی فناوری‌نانو توسط OECD

سازمان توسعه و همکاری‌های اقتصادی (OECD) در اکتبر سال ۲۰۱۳ میلادی، شاخص‌های کلیدی فناوری‌نانوی خود را به روز نمود.

سازمان توسعه و همکاری‌های اقتصادی (OECD) در اکتبر سال ۲۰۱۳ میلادی، شاخص‌های کلیدی فناوری‌نانوی خود را به روز نمود. این شاخص‌ها عبارتند از:

 شرکت‌های فناوری‌نانو
•    شاخص کلیدی فناوری‌نانو ۱ (KNI 1)- تعداد شرکت‌های فعال در حوزه فناوری‌نانو، ۲۰۱۱ یا آخرین سال موجود.
•    KNI 2 – درصد شرکت‌های کوچک فناوری‌نانو، ۲۰۱۱ یا آخرین سال موجود.

تحقیق و توسعه فناوری‌نانو
•    KNI 3 – هزینه‌های تحقیق و توسعه فناوری‌نانو در بخش کسب و کار، ۲۰۱۱ یا آخرین سال موجود.
•    KNI 4 – میزان تحقیق و توسعه فناوری‌نانو در بخش کسب و کار،۲۰۱۱ یا آخرین سال موجود.
•    KNI 5- درصد هزینه‌های تحقیق و توسعه فناوری‌نانو توسط شرکت‌های تحقیق و توسعه ویژه فناوری‌نانو در بخش‌های خدمات، ۲۰۱۱ یا آخرین سال موجود.
•     KNI 6 – درصد هزینه‌های تحقیق و توسعه فناوری‌نانو که توسط شرکت‌های تحقیق و توسعه کوچک فناوری‌نانو تخصیص می‌یابد، ۲۰۱۱ یا آخرین سال موجود.
تحقیق و توسعه فناوری‌نانو در بخش عمومی
•    KNI 7- هزینه‌های داخلی تحقیق و توسعه فناوری‌نانو در بخش‌های دولتی و آموزش عالی، میلیون دلار، ۲۰۱۱ یا آخرین سال موجود.
•    KNI 8- درصد هزینه‌های داخلی تحقیق و توسعه فناوری‌نانو در بخش‌های دولتی و آموزش عالی از کل هزینه‌های تحقیق و توسعه بخش‌های دولتی و آموزش عالی، ۲۰۱۱ یا آخرین سال موجود.

پتنت‌های فناوری‌نانو
•   KNI 9- سهم کشور از پتنت‌های فناوری‌نانو که در بین سال‌های ۲۰۰۸-۲۰۱۰ فهرست شده‌اند.
•   KNI 10- مزایای فناورانه‌ی آشکار فناوری‌نانو، آمارهای فناوری‌نانو در سال‌های ۲۰۰۰-۱۹۹۸ و ۲۰۱۰-۲۰۰۸