راهکارهای فناوری‌نانو برای قرن ۲۱

«راهکارهای نانو برای قرن ۲۱»، پتانسیل فناوری‌نانو برای تغییر بنیادی فناوری‌های تولید که می‌توانند از طریق مجموعه پیشرفت‌های کنونی تحقیقات فناوری‌نانو حاصل آیند را بررسی نموده است.

دنیا با چالش‌های جهانی بی‌سابقه‌ای مواجه است که ناشی از اتمام منابع طبیعی، آلودگی، تغییرات جوی، کمبود آب پاک و فقر است. این مشکلات، مستقیما با مشخصات فیزیکی مبانی کنونی فناوری‌‌های مورد استفاده برای تولید انرژی و مواد ارتباط دارد. تغییرات گسترده و عمیق در این فناوری‌ها، می‌تواند به رفع مسائل کنونی جهانی کمک کند. پیشرفت کلیدی این عرصه، تولید دقیق و پیشرفته در مقیاس اتم (APM) است.
 
در این راستا، گزارشی با عنوان «راهکارهای نانو برای قرن ۲۱»، پتانسیل فناوری‌نانو برای تغییر بنیادی فناوری‌های تولید که می‌توانند از طریق مجموعه پیشرفت‌های کنونی تحقیقات فناوری‌نانو حاصل آیند را بررسی نموده است. این گزارش دارای ۵ بخش است:

۱٫    فناوری‌نانو و چالش جهانی
بخش اول، مبانی فناوری‌نانوی پیشرفته و با دقت اتمی را بررسی نموده و چگونگی رفع چالش‌های جهانی با اتکا بر راهکارهای کنونی و آینده را تشریح می‌کند. در این بخش، مفاهیم کلیدی ارائه شده و انواع مختلف فناوری‌نانو بررسی و مقایسه شده است.
۲٫    ظهور فناوری‌نانو
بخش دوم، توسعه فناوری‌نانو از اولین چشم‌انداز ۵۰ سال گذشته آن را بررسی نموده و رویکردهای علمی تولید دقیق در مقیاس اتمی در ۳۰ سال گذشته را تشریح نموده، اصول ۲۰ سال گذشته را بیان داشته و در نهایت موفقیت سریع توسعه فناوری‌های توانمندساز کلیدی را در دهه گذشته بررسی می‌کند.
۳٫    تحویل فناوری‌نانوی دگرگون‌ساز
در این بخش جنبه‌های مختلف APM که برای ایجاد پیشرفت‌های دگرگون‌ساز در فناوری‌های تولیدی لازم است، بررسی شده است.
۴٫    تسریع پیشرفت‌ها به سمت فناوری‌‌های نانوی پیشرفته
در این بخش، برنامه‌های تحقیقاتی‌ای نظیر تحقیقات بین‌رشته‌ای منسجم و شناسایی کاربردهای با ارزش بالا و الزامات آنها که می‌توانند از فناوری‌نانوی پیشرفته در مسیر رسیدن به APM حمایت نمایند، بحث و بررسی شده است.
۵٫    گام‌های ممکن آتی
بخش نهایی به طور خلاصه فرصت‌ها و احتمالات  ممکن برای بررسی چالش‌های نهادی برنامه‌ریزی، تخصیص منابع، ارزیابی، شفافیت و همکاری جهت انتقال فناوری‌نانو به فاز بعدی توسعه را ارائه کرده است.
 
متن کامل این گزارش به طور رایگان از طریق نشانی قابل دریافت است.