حمایت سازمان محیط زیست آلمان برای ایجاد مرکز ثبت محصولات حاوی نانومواد

به خاطر ابهامات خاص مربوط ارزیابی ریسک‌های احتمالی مربوط به نانومواد برای سلامت انسان و محیط‌زیست، سازمان فدرال محیط زیست آلمان از ایجاد یک مرکز ثبت اروپایی برای محصولات حاوی نانومواد، به عنوان یک شاخص پیشگیرانه، حمایت می‌کند.

به خاطر ابهامات خاص مربوط ارزیابی ریسک‌های احتمالی مربوط به نانومواد برای سلامت انسان و محیط‌زیست، سازمان فدرال محیط زیست آلمان از ایجاد یک مرکز ثبت اروپایی برای محصولات حاوی نانومواد، به عنوان یک شاخص پیشگیرانه، حمایت می‌کند.

هدف از ایجاد یک مرکز ثبت محصول، بررسی و شناسایی محصولات حاوی نانوموادی است که در حوزه محصولات مصرفی استفاده می‌شوند. این مرکز به نهادهای عمومی کمک می‌کند تا در زمینه بررسی اثرات زیست‌محیطی و انسانی فناوری‌نانو اولویت‌های خود را مشخص نمایند. همچنین این مرکز باعث ایجاد شفافیت برای نقش‌آفرینان این زنجیره ارزش می‌گردد.

ایجاد مرکز ثبت الکترونیکی محصول باید در سطح اتحادیه اروپا بوده و به صورت متمرکز مدیریت شود. ایجاد مراکز ملی ثبت محصول، باعث موازی‌کاری شده و ممکن است باعث افزایش هزینه‌های نهادها و ذینفعان مرتبط با این موضوع گردد. هدف از ایجاد چنین مرکز ثبت محصولی، جلوگیری از ایجاد تعهدات چندگانه و حفظ نسبت منطقی هزینه- منفعت است.

عناصر و ترکیباتی که حاوی نانومواد هستند، باید مدنظر قرار گیرند. بعلاوه مقالاتی که خواسته یا ناخواسته در زمینه نانومواد منتشر می‌شوند نیز باید پوشش داده شوند. گزارش‌ها باید اساسا به نام محصول، شرح محصول، مشخصات عناصر مربوطه، مقدار تولید و کاربرد آنها محدود شود. ثبت مشخصات باید دارای یک بخش عمومی بوده که مردم بتوانند به آن دسترسی داشته باشند. همچنین این ثبت باید دارای یک بخش محرمانه بوده که تنها نهادهای مربوطه به آن دسترسی داشته باشند.