پیشنهاداتی در زمینه کاربرد مقررات موجود در حوزه فناوری‌نانو

پیشنهادات نانو فورس باید به کمیسیون اروپا جهت ارزیابی وضعیت کنونی رهنمودهای تحقیقات و صنعت در حوزه فناوری‌نانو کمک نماید.

پروژه نانو فورس (Nanoforce) به تازگی کتابی را منتشر کرده است که در قالب آن، مجموعه پیشنهادات جمع‌آوری شده برای کمیسیون اروپا، جهت ارزیابی قابلیت کاربرد مقررات کنونی در اتحادیه اروپا ارائه شده است. پیشنهادات نانو فورس باید به کمیسیون اروپا جهت ارزیابی وضعیت کنونی رهنمودهای تحقیقات و صنعت در حوزه فناوری‌نانو کمک نماید.

چارچوب قانون‌گذاری اروپا به کندی اما به طور مستمر رشد می‌کند. با این وجود، مقررات و بخشنامه‌های کنونی به برخی از جزییات مربوط به جنبه‌های مختلف فناوری‌نانو توجه نکرده است. در  این راستا، یک کمیته مشاوره قانونی برای شرکت‌های شیمیایی فعال در حوزه فناوری‌نانو تشکیل شده است که اطلاعات مربوط به مقررات ایمنی کنونی و مرتبط با فناوری‌نانو در منطقه اروپا را ارائه می‌نماید. هدف عمومی پروژه نانو فورس، پیوند سازمان‌های عمومی و خصوصی برای انجام تحقیقات بین‌رشته‌ای و مشترک در حوزه نانومواد و ارائه نتایج خوش‌آتیه به کاربردها و محصولات است.

نانوفورس مجموعه پیشنهاداتی را برای کمیسیون اروپا جمع‌آوری نموده است تا قابلیت کاربرد این مقررات را در اتحادیه اروپا ارزیابی نماید.

نانو فورس، با جمع‌آوری نمونه‌هایی از سه نانوماده‌ای که بیشتر مورد توجه بازار است، تلاش کرده است مجموعه اطلاعات مربوط به تولید ایمن آنها را ارائه نماید. بعلاوه پیشنهادات منتشر شده، برای طبقه‌بندی مواد استفاده شده و به طور کامل چرخه حیات مربوط به این مواد نیز قابل استفاده است. 
این کتاب با عنوان «کتاب پیشنهادات برای کمیسیون اروپا»، به طور رایگان از
طریق نشانی قابل دریافت است.