شبکه‌سازی شرکت‌های کوچک و متوسط در حوزه نانو زیست‌پزشکی

مفهوم کانون انتقال باید در تمامی مراحل تحقیق و توسعه شرکت‌های کوچک و متوسط (SMEs)، خدمات مشاوره‌ای و تکمیلی ارائه کرده و مواردی از اقدامات برتر را برای تیم‌های تحقیق و توسعه‌ی اروپا در حوزه نانو زیست‌پزشکی ارائه کند.

مفهوم کانون انتقال (Translation Hub) باید در تمامی مراحل تحقیق و توسعه شرکت‌های کوچک و متوسط (SMEs)، خدمات مشاوره‌ای و تکمیلی ارائه کرده و مواردی از اقدامات برتر را برای تیم‌های تحقیق و توسعه‌ی اروپا در حوزه نانو زیست‌پزشکی ارائه کند.

بسیاری از پیشرفت‌های ابداعی نانو زیست‌پزشکی توسط شرکت‌های کوچک آغاز می‌شود. هرچند که این شرکت‌ها اغلب فاقد دانش مورد نیاز در زمینه الزامات مربوط به قانون‌گذاری، بازار و جنبه‌های تامین مالی مرتبط با  انتقال ایده‌های خود به پیشرفت‌های مورد نظر و بازار هستند. همچنین پیشرفت‌ها و زنجیره عرضه نیز با کمبودهایی مواجه است. SMEs اغلب پراکنده و متفرق بوده و به ندرت در قالب  نمایندگی‌هایی برای بررسی این مسائل با توجه به فرصت‌های از دست رفته در عرصه نوآوری، سازماندهی می‌شوند. این امر به ویژه در زمینه نانو پزشکی، تشخیص پوششی، درمان و پزشکی ترمیمی واقعیت دارد.

برای رفع این مشکل، کمیسیون اروپا مفهوم کانون انتقال (Translation Hub) را توسعه داده است. این اقدام حمایتی و هماهنگی، باید خدمات مشاوره‌ای و تکمیلی برای تمامی مراحل تحقیق و توسعه ارائه ‌کند. این طرح باید برای SMEs و سایر سازمان‌های با جهت‌گیری فناورانه و کسب و کاری، با ارزیابی فناوری‌های آنها قبل از اینکه این شرکت‌ها بخواهند منابع و تلاش‌های خود را برای انجام آزمایش‌های کلینیکی افزایش دهند، مشاوره کسب و کاری ارائه می‌کند.

اقدام حمایتی و هماهنگی با شبکه‌سازی SMEs به دنبال تحقق موارد ذیل است:
•    بهبود دانش انتقال SMEs به روشی پایدار؛
•    برقراری ارتباط بین دانشگاه‌ها و بیمارستان‌ها و مرتبط کردن آنها با شرکت‌های بزرگ و سرمایه‌گذاران.

اثرات مورد انتظار از این طرح عبارتند از:
•    افزایش حمایت از SMEs و دانشگاه‌های اروپایی به عنوان پیش‌رانان نوآوری‌ها در حوزه نانوپزشکی از طریق کمک به آنها در توسعه ایده‌های پایین‌ به بالای خود و … .
•    بهبود ظرفیت نوآوری بخش نانو زیست‌پزشکی اروپا به ویژه در سطح SMEs از طریق فرایند انتقال اثربخش‌تر تحقیقات به محصولات صنعتی مورد نظر بازار.
•     بهبود قابلیت‌های شبکه‌های SME با در نظر گرفتن فناوری‌ها و تسهیلاتی که برای تسهیل انتقال دانش علمی به بازار ضروری است.