سیستم جدید نگاشت پتنت

محققان، سیاست‌گذاران و راهبران تحقیق و توسعه در حال مطالعه نقشه‌های پتنتی هستند که به صورت مجازی نشان می‌دهد که شرکت‌ها، دانشگاه‌ها و سایر سازمان‌ها در چه جاهایی، از مالکیت معنوی حاصل از تحقیقات خود محافظت می‌کنند.

رخداد بزرگ آینده چه خواهد بود؟ مساعدترین حوزه‌های نوآوری کدامند؟ شرکت‌ها و کشورها منابع مالی محدود خود را باید در چه زمینه‌های سرمایه‌گذاری کنند؟ رقبای یک شرکت در کدام حوزه‌های فناوری‌ فعالیت می‌کنند؟

محققان، سیاست‌گذاران و راهبران تحقیق و توسعه، برای کمک به پاسخ‌گویی به سوالات فوق، در حال مطالعه نقشه‌های پتنتی هستند که به صورت مجازی نشان می‌دهد که شرکت‌ها، دانشگاه‌ها و سایر سازمان‌ها در چه جاهایی، از مالکیت معنوی حاصل از تحقیقات خود محافظت می‌کنند. از آنجایی که طبقات مربوط به تعداد زیادی از پتنت‌ها، نظیر داروسازی، معمولا با حوزه‌های با پتنت کم، مشابه هستند، لذا شناسایی چنین روندهایی در این نقشه‌ها می‌تواند دشوار باشد.

در حال حاضر یک سیستم جدید نگاشت پتنت طراحی شده است که به این امر توجه می‌کند که یک پتنت چگونه به یک پتنت دیگر استناد می‌کند. این امر می‌تواند به محققان در شناسایی بهتر روابط بین فناوری‌ها و تعامل آنها در تحریک عرصه‌های جدید نوآوری کمک نماید. همچنین این سیستم، پتنت‌ها را به روشی جدید طبقه‌بندی نموده است. سیستم جدید توسط سه نفر از محققان موسسه فناوری جورجیا طراحی شده است.

نقشه‌های پتنت برای شرکت‌های بزرگ می‌تواند این امکان را فراهم نماید تا بتوانند برنامه‌های توسعه شرکت خود را تدوین نموده و نقاط ضعف فناورانه خود را شناسایی کنند. 

هدف این تحقیق، تهیه نوع جدیدی از یک نقشه جهانی پتنت بوده است که در سیستم‌های طبقه‌بندی کنونی پتنت مدنظر قرار نگرفته‌اند.