برنامه راهبردی فناوری‌نانوی ۲۰۱۴ آمریکا

«برنامه راهبردی پیشگامی ملی فناوری‌نانوی ۲۰۱۴»، به روز شده و جایگزین برنامه راهبردی پیشگامی ملی فناوری‌نانوی قبلی است که در فوریه سال ۲۰۱۱ میلادی منتشر شده بود.

«برنامه راهبردی پیشگامی ملی فناوری‌نانوی ۲۰۱۴»، به روز شده و جایگزین برنامه راهبردی پیشگامی ملی فناوری‌نانوی (برنامه راهبردی NNI) قبلی است که در فوریه سال ۲۰۱۱ میلادی منتشر شده بود. برنامه راهبردی NNI، چشم‌انداز و اهداف NNI و راهبردهای تحقق این اهداف را تشریح کرده است. همچنین این برنامه، راهبرد سرمایه‌گذاری NNI و طبقات سرمایه‌گذاری که به حوزه‌های تشکیل دهنده برنامه (PCAs) معروف هستند را نیز ارائه کرده است.
برنامه راهبردی پیشگامی ملی فناوری‌نانو، چارچوبی است که زیربنای فعالیت‌های فناوری‌نانوی سازمان‌های همکار NNI را تشکیل می‌دهد. این برنامه به دنبال این است تا اطمینان حاصل کند که در عین اینکه ملاحظات بالقوه آتی و کنونی کاربردهای فناوری‌نانو مدنظر قرار می‌گیرد، پیشرفت‌ها و کاربردهای فناوری‌نانو نیز در این حوزه کلیدی تحقیق و توسعه، تداوم داشته باشد. برنامه جدید به دنبال تسهیل تحقق چشم‌انداز و اهداف NNIاز طریق راهبری رهبران سازمان‌ها، مدیران برنامه‌ها، و جامعه تحقیقاتی فعال در زمینه برنامه‌ریزی و اجرای سرمایه‌گذاری‌ها و فعالیت‌های تحقیق و توسعه‌ی فناوری‌نانو است.
برنامه راهبردی فوق، چارچوبی را فراهم می‌کند که در قالب آن، هر سازمان، برنامه‌های چشم‌انداز‌محور مربوط به خود را اجرا نماید. این امر به نوبه خود، باعث استمرار هماهنگی‌های بین‌سازمانی می‌گردد.
کمیته فناوری، مهندسی و علوم نانومقیاس (NSET) با تهیه اطلاعات مختلف، نقش مهمی در بازبینی این برنامه راهبردی داشته است. برنامه راهبردی NNI با دریافت پیشنهادات و بازخوردهای ذینفعان مختلف، بیانگر اجماع سازمان‌های همکار پیشگامی ملی فناوری‌نانو در اهداف و اولویت‌های NNI، حداقل برای ۳ سال آینده است.
در نهایت این برنامه، فعالیت‌های مشترک بین‌سازمانی را تشریح می‌کند. این فعالیت‌ها، برنامه‌های مصوب فناوری‌نانو (NSIs) می‌باشندکه به عنوان مدل ویژه هدفمند و هماهنگ بین‌سازمانی و همکاری بین‌بخشی برای تسهیل نوآوری در حوزه‌های اولویت‌دار ملی، عمل می‌کنند.
متن کامل برنامه راهبردی جدید به طور رایگان از طریق نشانی قابل دریافت است. http://nano.gov/sites/default/files/pub_resource/2014_nni_strategic_plan.pdf