شرایط تمدید گواهی توانمندی تدریس فناوری نانو اعلام شد

ستاد نانو آیین نامه گواهی توانمندی تدریس فناوری نانو را منتشر کرد.

کارگروه ترویج و آموزش ستاد فناوری نانو در راستای ارتقای سطح فضای عمومی آموزش و ترویج فناوری نانو در کشور، اقدام به ارزیابی توانمندی علمی و مهارت انتقال مفاهیم مدرسان و مروجان این فناوری می‌کند.

داوطلبان مطابق آیین نامه حاضر می‌توانند گواهی توانمندی تدریس در سه سطح «مدرس تراز الف»، «مدرس تراز ب» و «مدرس تراز ج» از کارگروه ترویج ستاد ویژه توسعه فناوری نانو دریافت نمایند.

بر اساس این آیین نامه مدت اعتبار گواهی توانمندی تدریس مدرسان نانو، دو سال پس از تاریخ صدور آن است. تمدید و یا ارتقای گواهی نامه تدریس فناوری نانو با یکی از روش‌های زیر به مدت دو سال امکان‌پذیر است:

 ۱-حضور مجدد در آزمون و دریافت تراز علمی و آموزشی لازم.
۲-ارائه تدریس در رویدادهای آموزشی، مطابق آیین نامه‌های حمایت از رویدادهای آموزشی ستاد فناوری نانو و کسب حداقل امتیاز لازم مطابق جدول زیر:

امتیاز برگزاری رویدادهای آموزشی و ترویجی برای تمدید و یا ارتقای گواهی نامه تدریس
ردیف
عنوان رویداد امتیاز برای برگزاری
هر رویداد
سقف امتیاز قابل کسب
در یک دوره دو ساله
۱ سمینار دانش آموزی ۱۵ ۳۰۰
۲ سمینار آموزش دبیران ۳۰ ۳۰۰
۳ کارگاه آمادگی المپیاد دانش آموزی ۳۰ ۵۰۰
۴ سمینار دانشجویی ۳۰ ۳۰۰
۵ کارگاه آمادگی مسابقه ملی فناوری نانو (دانشجویی) ۵۰ ۵۰۰
۶ سمینار آشنایی صنایع با کاربردهای فناوری نانو ۵۰ ۵۰۰

بر این اساس مدرسان فناوری نانو در مدت زمان اعتبار گواهی نامه تدریس خود برای تمدید گواهی تدریس باید حداقل ۳۰۰ امتیاز و برای ارتقای تراز گواهی نامه تدریس خود از تراز (ج) یا (ب) به یک تراز بالاتر باید حداقل ۶۰۰ امتیاز کسب نمایند.

شایان ذکر است رویدادهایی حائز دریافت امتیاز هستند که مطابق آیین نامه‌های حمایت از رویدادهای آموزشی ستاد فناوری نانو و در زمان اعتبار گواهی نامه تدریس برگزار شده باشند. همچنین هر داوطلب تنها یک بار می‌تواند با استفاده از شرایط بند ۲ به یک تراز بالاتر ارتقا یابد.

مدرسان متقاضی تمدید و یا ارتقای سطح گواهی نامه تدریس می‌توانند درخواست خود را جهت بررسی مستندات به رایانامه student@nano.ir ارسال نمایند.
آیین نامه گواهی توانمندی تدریس فناوری نانو را از اینجا دریافت نمایید.