کارگاه بررسی ساختار نهادی توسعه فناوری نانو برگزار شد

کارگاه بررسی ساختار نهادی توسعه فناوری‌نانو با هدف بررسی کارکردهای این نظام و سازماندهی نهادی توسعه نانو در کشور، در طول دو ماه گذشته و در ۶ جلسه با ارائه مهندس زمانیان در ساختمان ستاد ویژه توسعه فناوری نانو با حضور کارشناسان و برخی از مدیران ستاد برگزار

filereader.php?p1=main_a87ff679a2f3e71d9

در این کارگاه تغییر نقش دولت از نقش آفرینی در زنجیره ارزش صنعت و ارائه خدمت به این زنجیره، به ارتقاء توان محیط صنعت و ایفای نقش تسهیل‌گر و تنظیم‌کننده در این محیط تشریح شد؛ همچنین موضوع شکل‌گیری نهادهای جدید برای ارائه خدمت به تمامی اجزاء زنجیره ارزش صنعت با ارائه مثال‌های متعددی تبیین شد.

filereader.php?p1=main_c4ca4238a0b923820

به پیشنهاد اعضای شرکت‌کننده در کارگاه، ساختار نهادی توسعه فناوری نانو در حوزه نانومواد مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت؛ در دو جلسه پایانی ضمن تشکیل تیم‌های کاری، نگاشت نهادی توسعه فناوری نانو در ۸ حوزه صنعتی ترسیم شد.

filereader.php?p1=main_c81e728d9d4c2f636

هدف اصلی برگزاری این کارگاه، طراحی و سازماندهی نقش‌های نهادی مورد نیاز برای اجرای سند ده ساله دوم توسعه فناوری نانو در کشور است؛ شرکت‌کنندگان در این کارگاه ضمن آشنایی با نهاد‌های متعدد فعال در توسعه فناوری نانو و نقش هر یک از آنها، قادر خواهند بود تا از طریق شناسایی وضعیت موجود نقش‌های نهادی، وضعیت مطلوب این نهاد‌ها در کشور را ترسیم کرده و راهبرد مناسب برای گذار به این وضعیت را اتخاذ نمایند.