ارزیابی ریسک فناوری‌ نانو در حوزه مواد غذایی و خوراکی

این شبکه در قالب گزارش‌های سالیانه، عامه مردم و مجمع مشورتی EFSA را از دستاوردها و فعالیت‌های ویژه خود مطلع می‌سازد.

اداره ایمنی غذایی اروپا (EFSA) در راستای راهبرد خود برای همکاری و شبکه‌سازی با دولت‌های عضو، در سال ۲۰۱۰ میلادی شبکه‌ای برای ارزیابی ریسک فناوری‌ نانو در مواد غذایی و خوراکی تأسیس کرد. تسهیل همگرایی در روش‌ها و اقدامات ارزیابی، ارتقای تبادل اطلاعات و داده‌ها بین EFSA و دولت‌های عضو و ایجاد هم‌افزایی در فعالیت‌های ارزیابی ریسک از جمله اهداف کلی این شبکه محسوب می‌شوند. این شبکه در قالب گزارش‌های سالیانه، عامه مردم و مجمع مشورتی EFSA را از دستاوردها و فعالیت‌های ویژه خود مطلع می‌سازد.
این شبکه در سال ۲۰۱۴ میلادی اولویت‌های خود را پیگیری کرده و فهرست موجودی کاربردهای کنونی نانومواد در زنجیره موادغذایی و خوارکی را منتشر کرد. شبکه‌سازی و توسعه همکاری‌ها با دولت‌های عضو و تقویت روابط EFSA با همکاران نهادی و سایر ذینفعان، از جمله پیشنهادات کلیدی هیات مدیره EFSA بود.
شبکه مذکور در نشست سال ۲۰۱۴ خود، بر به روز رسانی نتایج تحقیقات مربوط به مسیر انتشار نانومواد تمرکز کردد. در این نشست، چالش‌های پیش‌روی شرکت‌ها در ارزیابی ریسک بحث و بررسی شدد. برخی از این چالش‌ها عبارتند از: برآورد‌های قابل قبول، شناسایی نانوذرات در بافت‌ها و … . همچنین این شبکه، فهرست آزمایشگاه‌های ملی که تجهیزات و دانش فنی لازم برای تجزیه و تحلیل نانومواد خاص در قالب‌های پیچیده را دارند به همراه اطلاعات مربوط به تماس با آن‌ها را به روزرسانی نمود.
متن کامل این گزارش با عنوان «گزارش سالیانه شبکه علمی ارزیابی ریسک فناوری‌ نانو در مواد غذایی و خوراکی برای سال ۲۰۱۴» به طور رایگان از طریق نشانی زیر قابل دریافت است.